จุล โชติกะวรรณ บริจาคเงิน 1 ล้านบาท สมทบกองทุนโรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ 
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นประธานรับมอบ และกล่าวขอบคุณตัวแทนจาก
คุณจุล โชติกะวรรณ ที่มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลสงฆ์
 จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำเงินบริจาคนี้ไปใช้ในกิจการด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสงฆ์ ตามความประสงค์ของคุณจุล โชติกะวรรณ ต่อไป

ความคิดเห็น