กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา วิถีใหม่      วันพุธที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม  

      นายอิทธิพล  กล่าวว่า ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรม 

       ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้มุ่งเน้นในเรื่องของ การสร้างการรับรู้ องค์ความรู้ ความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมถึงการส่งเสริม เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในรูปแบบวิถีใหม่ (New normal)  โดยจัดกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทางไลน์ แอพลิเคชั่น (Line Application) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือทาง https://เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา2564.com และจัดทำสติกเกอร์ไลน์ “พี่โชคดี น้องมีบุญ” เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อร่วมส่งความสุข ส่งกำลังใจ ให้คิดดี ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา         

       รวมทั้งจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในหัวข้อ  “วันมาฆบูชา” ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 

        สำหรับกิจกรรมในส่วนกลาง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดสระเกศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่าน Facebook กรมการศาสนา และในส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมฯ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด.        อนึ่ง วันมาฆบูชา ปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันเพ็ญเดือน มาฆมาส ที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์ ในวันดังกล่าว พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นการวางหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา ไว้ 3 ประการ คือ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส 


ความคิดเห็น