กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร - เวียนเทียน น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ประพฤติปฏิบัติ นำสู่สังคมสงบสุข ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องใน “วันมาฆบูชา”


วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในส่วนกลาง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดสระเกศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน 

เนื่องในวันมาฆบูชา บริเวณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่าน Facebook กรมการศาสนาและในส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมฯ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจัดกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทางไลน์ แอพลิเคชั่น (Line Application) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือทาง https://เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา2564.com เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญความดี ร่วมกันทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตามหลักคำสอนสำคัญและเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือ ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ 

  ๑. เป็นวันเพ็ญเดือนมาฆมาส 

  ๒. เป็นวันที่พระสงฆ์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันโดย มิได้นัดหมาย 

  ๓. ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็น

เอหิภิกขุ คือ ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 

  ๔. ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ 


การประจวบพร้อมกันด้วยเหตุการณ์ทั้ง ๔ นี้ จึงเรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต คือการประชุม ซึ่งประกอบด้วยองค์ ๔ ในวันดังกล่าว พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นการวางหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาไว้ ๓ ประการ คือ ไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส.


ความคิดเห็น