“มหกรรมไหมไทย สู่เส้นทางโลก Thai Silk Road To The World”
กรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านหม่อนไหมทั้งระบบ ตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม การส่งเสริม และการเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และส่งสริมการตลาดหม่อนไหม ซึ่งแต่ละห่วงโซ่การผลิตมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งระบบ เมื่อมีการส่งเสริมให้มีการผลิตก็จำเป็นต้องหาตลาดจำหน่ายผลผลิต 


เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหมและกลุ่มผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมมีรายได้และกระตุ้นเศรษ ฐกิจ มีอาชีพที่ยั่งยืน และช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาหม่อนไหม ให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไป

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผล

กระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตสินค้าหม่อนไหมที่ขาดโอกาสและไม่มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าในปัจจุบัน ดังนั้น

เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ภารกิจที่ต้องดำเนินโดยเร่งด่วนประการหนึ่ง คืการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผ้าไหมให้ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลุ่มผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการหม่อนไหม และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ดังนั้นกรมหม่อนไหมและมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดงาน "มหกรรมไหมไทยสู่เส้นทางโลก”


งานนี้มีกิจกรรมแสดงผลงานของผู้ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหม The 2nd Next Big Silk Designer Contest 2020 30 ผลงานที่กรมหม่อนไหม ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือนักเที่ยว ได้จัดการประกวด รวมถึงชุดผ้าไหมที่นิสิต นักศึกษาทางด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 70 แห่งทั่วประเทศที่ตัดเย็บชุดเสื้อผ้าให้กับ 100 สถานฑูตมาแสดง 154 ชุดและร้านแสดงสินค้าผ้าไหมและผลิตแปรรูปที่มาจากหม่อนไหม 30 ร้านค้าสำหรับงาน"มหกรรมไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ได้กำหนดการพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าซ็นทรัลเวิร์ด ชั้น 1 ลานอีเดนและลานเซ็นทรัล คอร์ด โคย ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน และจะมีงานไปจนถึงวันอาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2564โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหมมากยิ่งขึ้น


ความคิดเห็น