กทท. ผนึกผู้นำ 5 ประเภทพื้นที่ท่องเที่ยว สร้างต้นแบบท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว Safety Zone ยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยว

 


ให้มีความปลอดภัย สุขอนามัย เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในยุคนิวนอมอล

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นี้  กรมการท่องเที่ยว ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) โดยมี นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และตัวแทนผู้นำพื้นที่ต้นแบบ Safety Zone ร่วมกันพัฒนาและยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการสร้างต้นแบบการบริหารจัดการในที่พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย ณ เอเชียทีค ริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพ 


     นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า Safety Zone หรือพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว จะทำให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นและมั่นใจ ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยว ให้เป็นต้นแบบในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว 

โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติพื้นที่นำร่อง 5 กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย และเป็นพื้นที่ต้นแบบ ได้แก่ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบทางธรรมชาติ  ย่านเมืองเก่าน่าน จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบเขตเมือง 

ชุมชนบ้านไร่กองขิง เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบชุมชน เยาวราช กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบย่านการค้า และเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบที่มนุษย์สร้างขึ้น

กรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย Safety Zone โดยการจัดทำหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย โดยมุ่งเน้นด้านปลอดภัย สุขอนามัย และเป็นธรรม ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวมีการดูแลความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว การจัดทำแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงในพื้นที่  สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยกระดับองค์ความรู้ ซึ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขอนามัยความเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยว เป็นต้น และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบ (Safety Zone) เพื่อเป็นการต่อยอดให้พื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศได้เห็นถึงความสำคัญและแนวทางการบริหารจัดการให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย 

 ในงานนี้ ได้รับความร่วมจากพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ ทั้ง 5 พื้นที่ ในการร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบ โดยมี นายมานะ กมลธเนศ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นายเวียงเทพ รัตนสังข์ 

ผู้จัดการทั่วไปโครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ ฟร้อนท์ ตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น นายสมศักดิ์  อินทะชัย ประธานชมรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง ตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน นางรดา เพ็ชรขัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ ตัวแทนพื้นที่ท่องเที่ยวย่านการค้า 

ความสำเร็จของโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

เป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของ พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยต้นแบบ จำนวน 5 ประเภท และ 5 แหล่ง เพื่อเป็นตัวอย่าง และเป็นการขยายผลไปสู่พื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั่วประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม หลักเกณฑ์คุณภาพด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในพื้นที่ท่องเที่ยว ที่เน้นในด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และความเป็นธรรม แนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยง ในพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย ให้สามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 

บุคลากรในพื้นที่ต้นแบบ มีความรู้ในด้านความปลอดภัย สุขอนามัย ในการให้บริการนักท่องเที่ยว ตามแนวทาง

การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และที่สำคัญ เกิดการขยายผลพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสู่พื้นที่ท่องเที่ยวอื่น

ทั่วประเทศ เพื่อจะได้มีแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยทั่วประเทศ ซึ่งการขยายผลที่จะเกิดในเร็วๆ นี้ โดยจะมีการจัดสัมมนาการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว ให้แก่ผู้ที่สนใจ ประมาณ 500 คน ในวันที่ 23 และ 26 เมษายน 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวของเราให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย Safety Zone เพื่อเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวของไทย เป็นการเที่ยวปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 ครับ   

#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว #SafetyZone #พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว 

#การท่องเที่ยว #นักท่องเที่ยว #เที่ยวปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 *************************************


ความคิดเห็น