ร.ร.เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมเปิดหลักสูตร EP ปีการศึกษา 64 สร้างแบรนด์ “กุลสตรีผู้นำ”


นายวุฒิชัย วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมเป็นวังเก่าของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์  ได้ทรงอุทิศให้ตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีแห่งแรก เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันโรงเรียนมีอายุ 108 ปี ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า "เบญจมราชาลัย" และเมื่อปี พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้โรงเรียนเบญจมราชาลัย อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


นายวุฒิชัย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และ ส่งเสริมให้มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสังคม (Social Interaction) และด้านวิชาการ (Academic Literacy) มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพตามความถนัด และใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้นั้น 

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจที่ต้องจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ  ประกอบกับโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และโครงการห้องเรียน Intensive มาก่อน ซึ่งการดำเนินงานประสบความสำเร็จด้วยดี    ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นว่าโรงเรียนมีความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น  คือ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซึ่งเป็นนักเรียนหญิงทั้งหมด ได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ มีความพร้อมตามรูปแบบกุลสตรีที่ทันสมัย ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ต้องเป็นคนดี มีความมุ่งมั่น เคารพความถูกต้อง ใฝ่เรียนรู้ และมีความสง่างาม หรือ Ready to be LADIES :  L egitimate, A ccomplished, D ependable, I ntelligent, E nergetic, S mart  โดยยังคงยึดมั่นในเอกลักษณ์ของความเป็นกุลสตรีไทย มีความอ่อนน้อม มีความรู้ มีทักษะในการดำเนินชีวิต สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียนที่ได้มาตรฐานสากลและรองรับการพัฒนาประเทศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต ซึ่งขณะนี้โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความพร้อม ทั้งครูต่างชาติเจ้าของภาษาและครูไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน ที่พิเศษคือ นักเรียนหลักสูตร English Program นี้ จะได้เรียนเพิ่มเติม 2 รายวิชาคือ ภาษาจีน และวิชา Coding Roboticsนายวุฒิชัย กล่าวต่อไปว่า หลักสูตรนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร แสวงหาความรู้ด้านวิชาการ สื่อสารทางสังคม รวมทั้งนำไปใช้เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนที่จบหลักสูตร มีคุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติมจากหลักสูตรทั่วไป คือ เป็นกุลสตรีที่ทันสมัย ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยนักเรียนจะได้ทำการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล (CEFR) ผ่านระดับ B2  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้รายวิชาอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ อีกทั้งมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม หรือการแข่งขันทั้งภายในประเทศ รวมไปถึงเวทีระดับชาติและนานาชาติ 


ในปีการศึกษา 2564 นี้ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเปิดรับสมัคร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program จำนวน 30 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เป็นเพศหญิง และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 รวมไม่น้อยกว่า 3.00 ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 วิชาภาคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.00  

นายวุฒิชัย กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้ที่  www.br.ac.th  หรือสมัครเรียนที่ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2564 พร้อมแนบเอกสาร ใบสมัคร หลักฐานการสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง หรือใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา เพื่อแสดงรายละเอียดของระดับคะแนนตามคุณสมบัติเฉพาะของหลักสูตร พร้อมทั้งนำสำเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริงมาแสดง รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป และหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น


ความคิดเห็น