พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เป็นกิจกรรม งานปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่ และ 1 ไร่


วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. 

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เป็นกิจกรรมงานปรับปรุงพื้นที่ตามมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล 

แปลงระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ และ 1 ไร่ ดังนี้

     1) แปลงนา นายสังวาล เม็ฆเสนา 212 หมู่ที่ 11 บ.กุดนาดี ต.รอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

- ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 

- สัดส่วน 1: 2

- ประเภทดินร่วนปนทราย

   


2)แปลงนา นายเมธี ศรีกกโพธิ์ 21 หมู่ที่ 10 บ้านฉวะ ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

- ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 

- สัดส่วน 1: 2

- ประเภทดินร่วนปนทราย

 


3)แปลงนา นายพลกฤษ ดุจนาคี 36 หมู่ที่ 9 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

- ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ 

- สัดส่วน 1:2 

- ประเภทดินร่วนปนทราย


ซึ่งความก้าวหน้าการดำเนินการ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการขุดบ่อ ตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการหนองพอก พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองพอก ทีมงานนายช่างผู้ควบคุมงาน ตลอดจนนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ผู้แทนเจ้าของแปลงระดับครัวเรือน ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม แปลงระดับครัวเรือนดังกล่าว

@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี ความคิดเห็น