ดีพร้อม เดินหน้าเร่งด่วนเยียวยาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ดีเดย์จัดกิจกรรมออนไลน์ 5 วัน ช่วยเหลือรายย่อย อาทิ ขายสินค้า ปรึกษาการเงินกรุงเทพฯ 4 มิถุนายน 2564 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบาลรัฐ ชูนโยบายเร่งด่วน ฟื้นฟูวิสาหกิจชุมชนหลังพิษโควิด-19 จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน อาทิ การจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าออนไลน์ หรือ Virtual Event เชื่อมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กว่า 140 ร้านค้า พร้อมทั้งพบกับกิจกรรมให้คำปรึกษาการเงิน เงินทุนหมุนเวียน และงานสัมมนาโดยวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ด้าน e-Commerce ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนในวงกว้างและเพื่อเป็นการขานรับนโยบายรัฐในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจฐานราก สร้างศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ดีพร้อมจึงมีโยบายเร่งด่วน เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนในสถานการณ์เร่งด่วน ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับชุมชนในการนำความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชน และยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง   พัฒนาและขยายช่องทางการตลาด เชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ   อีคอมเมิร์ซ ผ่านกิจกรรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ โครงการพัฒนา  และยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจชุมชนคลื่นลูกใหม่ เพื่อการแข่งขันในตลาด New Normal ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ และกิจกรรมทดสอบตลาด โดยจะมุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำแผนงานไปทดลองและปรับปรุงสินค้า รวมถึงการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงแล้วได้มาตรฐานมีคุณภาพไปทดสอบตลาดทั้งในออนไลน์  และออฟไลน์ ตลอดจนการนำผลการทดสอบตลาดนั้นมาทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง    นอกจากนี้ ดีพร้อมยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่  


การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิต การนำเสนอสินค้า การบริการและการตลาด เพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนคลื่นลูกใหม่ให้มีองค์ความรู้สามารถวิเคราะห์ธุรกิจตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาธุรกิจของตนเองได้เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมของตนเองในสถานการณ์ปัจจุบันได้ 

ขณะเดียวกัน ดีพร้อมได้เร่งดำเนินส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมทดสอบตลาด   Market Survey ซึ่งในยุค New Normal ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การตลาดแบบออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท   และมีผลต่อพฤติกรรม บริโภคอย่างมาก   ดีพร้อมจึงเร่งผลักดันและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้


ให้มีขีดความสมารถในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ อันจะทำให้ผู้ประกอบการเกิดทักษะประสบการณ์และสามารถเชื่อมโยงเพื่อการแข่งขันในระดับสากลได้อย่างแท้จริง โดยความน่าสนใจของกิจกรรมทดสอบตลาด Market Survey ในครั้งนี้เป็นการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event ซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานมหกรรมแสดงสินค้า  ในรูปแบบโลกเสมือนจริงในระบบออนไลน์ที่ดีพร้อมจัดขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคนี้มาใช้


ในการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งภายในงานได้รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศกว่า 140 ราย อาทิ เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อาหารและเครื่องดื่ม ถือว่าครบจบในงานเดียว นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาโดยมีวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ทางด้าน     e-Commerce เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมได้ฟรี อาทิ การทดสอบตลาด Market Survey     การพื้นฐานการสำรวจ และการทำตลาดด้วย Facebook การทำตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง      (DIY e-Commerce) การดีลกับโรงงานเพื่อสร้างสินค้านวัตกรรมอัปเดตหลังโควิด ภูมิศาสตร์                  e-Commerce ของประเทศไทย และพื้นฐานของการขายออนไลน์ ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่     11 - 15 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลา  5 วัน โดยผู้ร่วมงานสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องทุกที่     ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง และคาดว่าจะมีผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมากตลอดระยะเวลาของการจัดงาน นายภาสกร กล่าว

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกล่าวว่า ความน่าสนใจของกิจกรรม ทดสอบตลาด Market Survey ในครั้งนี้ก็อย่างที่ทราบว่าการจัดงานในครั้งนี้เราเลือกการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2564 รวมระยะเวลา 5 วัน ซึ่งเป็นการจัดงาน Event รูปแบบเสมือนจริงในระบบออนไลน์ซึ่งความน่าสนใจคือเราใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในยุคนี้มาใช้ในการจัด กิจกรรมในครั้งนี้ครับ ซึ่งในงานนี้ เราได้รวบรวมสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ประกอบการทั่วประเทศที่เป็นวิสาหกิจชุมชนคลื่นลูกใหม่ Generation ใหม่ๆ  ถือว่า ครบครันเลยที่เดียวครับ กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานประกอบด้วย วันที่ 11 มิถุนายน 2564 จะมีการจัดสัมมนาโดยมีวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ ทางด้าน e-Commerce ทั้งหมด 5 ท่าน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้าไปร่วมอบรมได้ฟรี และยังสามารถเปิดดูย้อนหลังได้ทุกวันอย่างที่ท่านอธิบดีได้กล่าวไปแล้วนั้น  อีกทั้งบูธที่ปรึกษาทางการเงิน กิจกรรมให้ร่วมสนุกต่างๆ เช่นการใช้ AR ถ่ายรูปกับ Backdrop ภายในงาน และกดไลก์กดแชร์ใน คลื่นลูกใหม่หัวใจชุมชน Facebook และการตอบแบบสอบถาม เพื่อลุ้นรับของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้ทุกวัน  ตั้งแต่   วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2564 ผ่าน www.dcivirtualevent2021.com  นอกจากนี้ เรายังคงเปิดงานอีเว้นท์เสมือนจริงนี้ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2564 เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ความคิดเห็น