กรมการศาสนายกย่อง ๑๖๐ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔ เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรายงานจากกรมการศาสนา (ศน.) ว่า คณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลาย และเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๖๐ ราย แบ่งเป็นพระสงฆ์ ๗๘ รูป ฆราวาส ๖๘ คน และหน่วยงาน ๑๔ แห่ง 

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –19) กรมการศาสนาจึงไม่ได้ร่วมกับเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ แต่ยังมีการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

       โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เช่น พระสุนทรปริยัติวิธาน(สายันต์ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ(วัดช้างไห้) พระปัญญาวชิรโมลี(นพพร ธีรปญฺโญ) วัดป่าศรีแสงธรรม  จังหวัดอุบลราชธานี  พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ)วัดอรุณราชวราราม ผู้รวบรวมหนังสือมนต์พิธี นายทองมา วิจิตรพงษ์พันธุ์ จาก บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด นายฐาปน สิริวัฒนภักดี จากบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด นางนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ เจ้าของร้านนิตยาไก่ย่าง    

       นอกจากนี้ มีหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก เช่น หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น

     ในการนี้ นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวเสริมว่า นอกเหนือจากการยกย่องให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างอันดีแก่สังคมและเยาวชนของชาติ แล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมการศาสนามีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา มีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนทุกระดับ และร่วมส่งเสริมสนับสนุนปันน้ำใจ ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID –19) ตามความพร้อมและศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม

ความคิดเห็น