กระทรวงวัฒนธรรม "ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ภายใต้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องอุปโภคบริโภคพระภิกษุสามเณร

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19


นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มี

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ (COVID-19)

จัดโครงการ "ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" โดยใช้พลังบวรในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ


แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการศาสนา จึงได้ดำเนินโครงกร "ปั่นน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ภายใต้โครงการ

เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำภัตตาหารเพล และเครื่อง

อุปโภคบริโภคไปถวายแด่พระภิกษุสามเณร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙

(COVID-19) ทุกวันพระ ดังนี้ วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ วัดสร้อยทอง และวัดบางโพโอมาวาส เขตบางชื่อ วันที่ ๒๔

มิ.ย. ๒๕๖ ๔ วัดทองธรรมชาติ เขตคลองสาน และวัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน วันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๔ วัดทองนพคุณ

เขตคลองสาน และวัดสุทธิวราราม เขตสาทร วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ วัดสุทธาวาส เขต ธนบุรี 

และวัดประยงค์กิตติวนาราม เขตหนองจอก วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๔ วัดชำนิหัตการ เขตปทุมวัน และวัดคฤหบดี เขตบางพลัด วันที่ ๑

ส.ค. ๒๕๖๔ วัดไก่เตี้ย เขตตลิ่งชัน และวัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ วันที่ ๘ ส.ค. ๒๕'๖๔ วัดทองบน เขตยานนาวา

และวัดเทพนิมิตต์ เขตดอนเมือง วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ วัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี และวัดดาวดึงษาราม

เขตบางพลัด และวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (6) เขตห้วยขวาง ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัด

กิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข

และมติมหาเถรสมาคมที่ผ่อนปรนการจัดกิจกรรมทางศาสนาได้ตามปกติบนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีตมีพระพุทธศาสนาเป็นหลัก

ยึดเหนี่ยวจิตใจ พุทธศาสนิกชนพากันไปวัด ทำบุญ รักษาศีล ตักบาตร เจริญจิตภาวนา ถวายภัตตาหารแด่

พระสงฆ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ)

ซึ่งสอดคล้องกับแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อุปถัมภ์ศาสนา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปในการเสริมสร้าง

ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

โดยเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เป็นการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าวัดวันพระผ่าน "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน มาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ให้วัดมี

บทบาทเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ทั้งด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

วัฒนธรรม สามารถดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้ง

นำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป.


ความคิดเห็น