ศน. พัฒนาทักษะและสมรรถนะพระธรรมวิทยากรทั่วประเทศ เพื่อนำความรู้ หลักธรรม เผยแพร์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน


วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรมการศาสนา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่พระศาสนาแห่งประเทศไทย

วัดยานนาวา เปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริม

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๘* พรรษา เพื่อเสริมสมรรถนะพระธรรมวิทยากรให้เป็นกลไกในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการ

มหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศตั้ง

"สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย" เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๗ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนมี

ความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ในปัจจุบันสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระ

ศาสนาแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของพระธรรมวิทยากรให้

มีประสิทธิภาพ โดยกรมการศาสนา มีเครือข่ายพระธรรมวิทยากรที่เป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่บ่มเพาะ

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนา ต่อยอด ขยายเครือข่ายความ

ร่วมมือในการเผยแผ่พระศาสนา และส่งเสริมคุณธรรม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย และ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร ในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘- พรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Z00m โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่


พระสงฆ์ ๒๐๐ รูป จากทั่วประเทศ เพื่อให้พระสงฆ์ที่เข้ารับการถวายความรู้ ได้รับการเสริมสร้างทักษะในการ

เป็นพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้

สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน "พระธรรมวิทยากร" นับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า

ต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในด้านการเป็นแบบอย่างและการประพฤติปฏิบัติ สมรรถนะของ

พระธรรมวิทยากรมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชน โครงการ

พัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ ๘. พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ ถือเป็นการเปิดพื้นที่ในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่

มีความเชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และยังเป็นการปลุกกระแส ปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทย

หันกลับมาน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำพาตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติให้หลุดพ้นจากวิกฤติด้านศีลธรรมได้ผลเป็นรูปธรรม.


ความคิดเห็น