กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค กิจกรรม"ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"

 ให้ศูนย์พักคอยรอส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วัดสะพาน เขตคลองเตย

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้มี

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-19)

จัดโครงการ "ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" โดยใช้พลังบวรในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น กรมการศาสนา จึงได้ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดำเนินโครงการ "ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ศูนย์พักคอยรอส่งต่อผู้ป่วยติด

เชื้อโควิด-19 ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ วัดสะพานได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่า

ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขต เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาแยกตามลักษณะอาการของผู้ป่วย


โควิด-19 สีเขียว สีเหลือง สีแดง อาจจะนอนพักค้าง ๑-๒ วัน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปยังโรงพยาบาลสนามหรือ

Hospitel เป็นการคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

ความคิดเห็น