กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 


13 กรกฏาคม เวลา 14.00 น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2564 ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

 โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงตั้งพระทัยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเจ็บป่วย  รวมถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ  ทรงรับมูลนิธิและกองทุนต่างๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจำนวนมาก อาทิ ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย  มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย 

นอกจากนั้น ยังได้ประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพระอุปถัมภ์จำนวนหลายราย นักเรียนในพระอุปถัมภ์บางรายเป็นบุตรของผู้ติดเชื้อเอดส์ หรือบิดามารดาประสบอุทกภัย 


ซึ่งนักเรียนในพระอุปถัมภ์เหล่านี้จะได้รับประทานทุนการศึกษาต่อเนื่องไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา


การเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ คือ การเจริญพระพุทธมนต์ที่มีจำนวนข้อธรรมเท่ากับจำนวนของกำลังนพเคราะห์ อันได้แก่ เทวดานพเคราะห์ ประจำวันทั้ง ๙ คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์  วันราหู (วันพุธกลางคืน) และวันที่สมมติอีก ๑ วัน ที่มีนามว่า พระเกตุ ซึ่งทำหน้าที่คุ้มครองบุคคลที่ไม่ทราบวันเกิด 

ในคัมภีร์โหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า ในวันทั้งเจ็ดนี้มีเทวดาคุ้มครองเกี่ยวข้องด้วยกำเนิดมนุษย์ อันอาจส่งผลให้เกิดคุณ เกิดโทษ ทำให้เกิดทุกข์ โศก โรคภัย หรือทำให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และอายุยืนยาวหรือสั้นได้  ซึ่งตามโบราณประเพณี เมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบปีนักษัตร หรือรอบปีที่เป็นวาระสำคัญๆ ควรที่จะได้มีการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องหมายคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา


ความคิดเห็น