กรมการศาสนาร่วมกับองค์การศาสนา ๕ ศาสนา และหน่วยงานเครือข่าย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัย


วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้แทนองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม

ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เดินทางไปให้กำลังใจและนำ

เครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายให้แก่พระภิกษุสามเณร มอบให้ผู้นำศาสนา และศาสนิกชนผู้ประสบภัยหรือขาดแคลน

ณ จังหวัดสิงห์บุรี


นายปรเมศวร์ กล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม

ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาชิกข์ การทางพิศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จัดโครงการ "ศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือขาดแคลน" ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เดินทางไปให้กำลังใจและนำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด

ไปถวายให้แก่พระภิกษุสามณร มอบให้ผู้นำศาสนา และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่

จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายปรเมศวร์ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการ "ศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือขาดแคลน"

ในครั้งนี้ แสดงถึงความห่วงใยของภาครัฐ องค์การทางศาสนาทุกศาสนา และองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนที่มีต่อ

ประชาชนชาวไทย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และศาสนิกชนทุกศาสนา

ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน บนพื้นฐานหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการสร้างความรัก ความสามัคคีในสังคมไทย โดยทุกองค์การศาสนาใน


ประเทศไทยต้องร่วมกันส่งเสริมให้ศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้ศาสนิกชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมทำกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา ทำให้ประเทศ

มีความสงบร่มเย็นต่อไป.

ความคิดเห็น