บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด สืบสานประเพณีการทอดกฐิน ณ วัดธรรมวิโรจน์ จังหวัดราชบุรี

 
      นางกิรสิฐ์ญา  สุวรรณทิพย์ กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมวิโรจน์ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีในวันที่๙พฤศจิกายน ๒๕๖๔เวลา๑๐.๐๐น.ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับกองกฐินของคณะ 

พันเอกพิเศษ เกรียงไกร เทพนิมิตรและคุณละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัดมหาชนประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย     วัดธรรมวิโรจน์เป็นวัดที่ไม่มีใครจองกฐินที่เรียกว่ากฐินตกค้างและยังมีวัดที่ตกค้างอีก๕วัด

  รายนามวัดที่จะเข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมวิโรจน์ ๙ พ.ย. ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น.๑.วัดไผ่ล้อม ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี โดยมี พระครูพิมลภาวนานุศาสก์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

๒.วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี โดยมี พระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

๓.วัดพเนินพลู ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี โดยมี พระอธิการสุวิทย์  วิทยกาโม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

๔.วัดลาดเมธังกร ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี โดยมี พระครูวินัยธร ปริญญา  ขนฺติพโล ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

๕.วัดทุ่งกระบ่ำ จ.กาญจนบุรี

มาร่วมรับกองกฐินในครั้งนี้อีกด้วย 

   วัดธรรมวิโรจน์มีพระครูวิโรจน์ ธรรมนุสิฐ์เป็นเจ้าอาวาส ได้เป็นประธานคณะสงฆ์รับกองกฐินในครั้งนี้

  การทอดกฐินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาจัดสร้างหลังคาโบสถ์ที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก

   ยอดเงินที่นำมาถวายรวมทั้งสิ้น  ๕๕๒,๗๗๙.๗๕ บาท และไดนำถวายให้กับวัดที่ตกค้าง วัดละ๒๐,๐๐๐บาท

 ทางวัดธรรมวิโรจน์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ จงดลบันดาล ให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ


ความคิดเห็น