สภาทนายความจัดปฐมนิเทศวิทยาลัยทนายความ

 


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีปฐมนิเทศวิทยาลัยทนายความ หลักสูตร "การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1 โดยแบ่งการ

ปฐมนิเทศ 2 ช่วง ช่วงแรกในภาคเช้า เป็นการแนะนำหลักสูตร  โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความและประธานกรรมการวิทยาลัยทนายความ ต่อจากนั้นเป็นการแนะนำตัว

ของผู้อบรมแต่ละท่าน  

ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เปิดเผยถึงการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยทนายความ หลังมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ไปเมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า เป็น


หนึ่งในความร่วมมือระหว่างสภาทนายความและกระทรวงยุติธรรม ในการจัดตั้งวิทยาลัยดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ทนายความ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้ศึกษาความรู้ด้าน

กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมในเชิงลึก เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพต่อยอดความรู้ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมด้วย ซึ่งผู้ที่

ผ่านการอบรมของวิทยาลัยดังกล่าวจะได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงให้การรับรอง โดยเฉพาะในอนาคตที่วิทยาลัยฯ จะมีการเปิดฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางให้ทนายความ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำคดีเฉพาะด้าน

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย เป็นการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "กฎหมายกับการเมือง"โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร 

และในการอบรมหลักสูตรนี้สภาทนายความได้เชิญผู้บริหาร

จากกระทรวง ทบวง กรม ข้าราชการระดับชั้นผู้ใหญ่แต่ละองค์กรต่างๆ  ทนายความและภาคเอกชน เข้าร่วมอบรม เช่น พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา 


ทั้งนี้ในวันที่ 26 พ.ย.นี้ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเปิดวิทยาลัยทนายความอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดและ ในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายอีกเช่นกัน


ความคิดเห็น