วธ. ยกย่ององค์กรอิสระภาครัฐ และเอกชน ๘๓ แห่ง ส่งเสริมสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๐แ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เป็นประธานพิธี

มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชน ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย 

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา

องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวน ๘๓ หน่วยงาน ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ กรมการศาสนา

ได้ดำเนินตามาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวสืบเนื่องมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบผลการประเมินและ

การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับ

คุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมอบให้ประธานคณะอนุกรรมการที่


เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นผู้มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่

เข้าร่วมการประเมินและเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม

คุณธรรมอย่างยั่งยืน สำหรับการมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวง

วัฒนธรรมในการประกาศยกย่อง ๒ ส่วน ประกอบด้วย

๑. หน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรจาก ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ตามระดับที่ประเมิน จำนวน ๕๓ แห่ง ประกอบด้วย

ระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๕ แห่ง ระดับคุณธรรม จำนวน ๓๑ แห่ง และระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๑๗

แห่ง โดยในวันนี้ได้เชิญผู้แทนของหน่วยงานมารับเกียรติบัตร จำนวน ๙ หน่วยงาน

๒. องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชน ได้รับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธาน

อนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามระดับที่ประเมิน จำนวน ๗๔ แห่ง

ประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๑๑ แห่ง ระดับคุณธรรม จำนวน ๙ แห่ง และระดับคุณธรรม

ต้นแบบ จำนวน ๕๔ แห่ง

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า การยกย่ององค์กรคุณธรรม เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนแม่บท

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙

(COVID-19) แต่ทุกหน่วยงานยังคงทำหน้าที่และบูรณาการร่วมกันตามบทบาทมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็น

การจุดประกายให้ทุกองค์กรเกิดการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรคุณธรรมในระดับต่างๆ ที่สามารถเป็นแรงจูงใจ

และแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน.

ความคิดเห็น