เดินหน้าขับเคลื่อนไยเป็น"สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์”

คณะกรรมการารส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) สร้างคุณธรรมในสังคมไทย

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร  นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธาน“การประชุมสัมมนากลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนกระทรวง 20 กระทรวง องค์กรอิสระ องค์กรภาครัฐ และเอกชน ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

นายเกรียงศักดิ์  บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 ที่มีเป้าหมายและตัวชี้วัดเชื่อมโยงนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์

ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมให้มีความต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2565 โดยการประชุมกลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ในครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับแนวคิดและมุมมองใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม นำมาปรับปรุงและจัดทำเป็นร่างแผนฉบับสมบูรณ์ เพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 2 มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีกระบวนการขับเคลื่อนแผนฯ การติดตามประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างประสบผลสำเร็จ โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและคุณธรรมของคนไทย รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแผนฯ ฉบับที่ 1 ด้วย 

        


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 นี้ มุ่งเน้น“การสร้างสังคมคุณธรรม” ให้คนไทยมีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ประเทศชาติมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น โดยมีกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนของหน่วยงานทุกภาคส่วน และการสานต่อเจตนารมณ์ตามแผนฯฉบับที่ 1 ที่ส่งเสริมคุณธรรมภายใต้ หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักวิถีวัฒนธรรม และหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ที่จะเน้นรณรงค์และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ นำคุณธรรมให้เข้าถึงคนไทยทุกช่วงวัย เพื่อบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้คนไทยมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 

รวมทั้งสื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็งในด้านคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันและพลังบวกให้กับประชาชน ทำให้สังคมไทยเป็น"สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มากขึ้น”

ความคิดเห็น