รมว.ยุติธรรม คิกออฟกองทุนยุติธรรม 2565 หวังทำให้เป็นเหมือนร้านสะดวกซื้อ เพิ่มช่องทางออนไลน์ ช่วยประชาชนเข้าถึงง่าย

  เร่งปรับหน่วยงานให้ทันเทคโนโลยี เล็งปรับแก้พ.ร.บ.กองทุน อัพเกรดให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อเวลา 13.30 น. ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลงานการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม ประจำปี 2564 และแผนปฏิบัติงานปี 2565 กองทุนยุติธรรม "มุ่งมั่น สร้างสุข เพื่อคนไทย" พร้อมด้วยน.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รมว.ยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายไตรฤทธิ์ เตมหิวงษ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผอ.นิติวิทยาศาสตร์ ร่วมงาน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กองทุนยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน 4 ภารกิจ คือ1.การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 2.การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 3.การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และ4.การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมากองทุนยุติธรรมได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือประชาชนไปทั้งสิ้น 2,253 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 206.83 ล้านบาท แบ่งเป็นตามภารกิจ ดังนี้ 1. การดำเนินคดี 1,600 ราย อนุมัติเงินช่วยเหลือ 22.43 ล้านบาท 2.การขอปล่อยตัวชั่วคราว 571 ราย อนุมัติเงินช่วยเหลือ 179.13 ล้านบาท 3.ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 3 ราย อนุมัติเงินช่วยเหลือ 0.27 ล้านบาท และ4.โครงการให้ความรู้ทางกฎหมาย 79 โครงการ อนุมัติเงินช่วยเหลือ 5.01 ล้านบาท

 และได้มีการยกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการของกองทุนยุติธรรมเพื่อประชาชน โดยการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ ยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเชิงรุกมากขึ้น

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับก้าวต่อไปของกองทุนยุติธรรมในปี 2565 ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และภายใต้สถานการณ์โควิด -19 เรายังคงยืนหยัดเพื่อประโยชน์สู่ภาคประชาชน เป็นสำคัญ ประชาชนจะต้องเข้าถึงงานบริการของกองทุนยุติธรรม โดยสะดวก เราจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนภารกิจงานกองทุนยุติธรรม โดยแผนการดำเนินงานสำคัญกองทุนยุติธรรม ปี 2565 คือ 1. เป้าหมายการให้ความช่วยเหลือประชาชน 4,927 คำขอ 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการในรูปแบบ E-service เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับความช่วยเหลือให้มีมากขึ้น 3. ขับเคลื่อนการใช้หนังสือรับรองการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในการวางหลักประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย และการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) 4.จัดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของกองทุนยุติธรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

"กองทุนยุติธรรมเปรียบเสมือนร้านสะดวกซื้อ ด้านกระบวนการยุติธรรมสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ เรามีช่องทางมากมายในการเข้าถึงการบริการ เราเล็งเห็นปัญหาและให้ความสำคัญ เราจะขับเคลื่อนและมุ่งมั่นเพื่อให้เกิดความเสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อลดช่องว่างและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนยากจนให้เข้าถึงความยุติธรรม และขอให้ทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรมร่วมกันขับเคลื่อนงานกองทุนยุติธรรมให้ส่งถึงมือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ประมวลกฎหมายยาเสพติดได้มีการปรับอัตราโทษของผู้ต้องขังแล้ว โดยผู้ต้องขังต้องยื่นคำร้องต่อศาล กองทุนยุติธรรมจะเข้าช่วยเหลือตั้งแต่ ค่าทนายความ ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าเดินทาง ผมมั่นใจว่าประโยชน์ของกองทุนยุติธรรมจะทำให้ญาติพี่น้องผู้ต้องขังสบายใจขึ้นอย่างแน่นอน"นายสมศักดิ์ กล่าว


////// 

ความคิดเห็น