อบจ.พระนครศรีอยุธยาร่วมมือพว.จัดการเรียนรู้ Active Learning

 


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)ประจำปีการศึกษา 2565-2567 โดย  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 


ดร.ศักดิ์สิน กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ตระหนักถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบActive Learning และการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล  สืบเนื่องจากรัฐบาลประกาศแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งขับเคลื่อนในเรื่องของการของปฏิรูปการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันไปสู่การเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นนวัตกรที่สามารถสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 

“ผลที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมจริง ๆ ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพราะ Active Learning เราใช้นักเรียนเป็นตัวตั้ง คุณภาพของนักเรียนเป็นหลัก ห้องเรียนเป็นฐาน ให้เด็กคิดสร้างสรรค์ สร้างชิ้นงานขึ้นมาตามความสนใจ สามารถตอบโจทย์ได้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับนักเรียนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง”ดร.ศักดิ์สิน กล่าวนางสมทรง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พระนครศรีอยุธยา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.พระนครศรีอยุธยา โดยส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังให้มีการจัดการศึกษาที่ดีแก่ลูกหลาน ที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีความสามารถ มีกระบวนการคิดขั้นสูง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่ดีเป็นคนดีของสังคม สามารถนำทักษะไปใช้สร้างอาชีพ สร้างงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตน สังคมและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก พว. ซึ่งมีองค์ความรู้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด มีสื่อและหนังสือที่มีคุณภาพ มาช่วยเป็นโค้ชหรือพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในสังกัด อบจ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาของ อบจ.พระนครศรีอยุธยาให้เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นนวัตกรต่อไปนายอดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า นโยบายของนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เน้นที่ตัวเด็ก ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมได้ ซึ่งงบประมาณที่ลงไปเด็กต้องได้รับประโยชน์ ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้ที่จะให้มีการใช้การเรียนรู้แบบ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.พระนครศรีอยุธยา  จึงตรงกับนโยบายของนายกฯ ซึ่งต้องขอขอบคุณสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการที่ให้โอกาสโรงเรียนสังกัด อบจ.พระนครศรีอยุธยา ทั้ง 2 โรง เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps หวังว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จ และจะมีการขยายผลไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย 
ด้านนางเครือวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ให้ความสำคัญกับการศึกษาที่ต้องเน้นย้ำมาตั้งแต่เด็ก  ซึ่งการเรียนการสอนแบบ Active Learning  มีมาตั้งแต่ปี 2540 แต่ขั้นตอนของการดำเนินการยังไม่เป็นระบบ แต่ตอนนี้ พว.มีวิธีการที่เป็นระบบ โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps มาช่วยเป็นโค้ชให้ความรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ที่เป็นระบบ ซึ่งเชื่อว่าภายใน 5 เดือนที่ พว.เข้ามาจะทำให้ครูและนักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ และเราก็พร้อมที่จะเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลต่อไปด้วย อย่างไรก็ตามรู้สึกเป็นห่วงท้องถิ่นอื่น ๆ ที่รับทราบว่า ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วว่า ทุกโรงเรียนจะต้องทำ แต่ตอนนี้ท้องถิ่นต่าง ๆ ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไร   

ความคิดเห็น