วธ. เตรียมจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔”

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔” โดยในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานไฟพระฤกษ์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจุดประกอบในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔  

ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และในช่วงเช้าวันที่ 1 มกราคม 2565 จัดตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยในคืนวันที่ 31 ธันวาคมนั้นจะได้ร่วมพูดคุยและเยี่ยมชมการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีฯ ของจังหวัดที่เป็นตัวแทนภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย ณ วัดพระธาตุดอยตุง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี ณ วัดโพธิสมภรณ์) และภาคใต้ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) นอกจากนั้นยังได้ขอให้องค์การศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เชิญชวนศาสนสถานในสังกัด จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้นๆ รวมไปถึงกรมการศาสนายังได้ขอความร่วมมือจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง หนองคาย สุรินทร์ อุบลราชธานีมุกดาหาร บึงกาฬ  เลย นครพนม สงขลา แม่ฮ่องสอน ตราด ศรีสะเกษ เชียงราย สระแก้ว และตาก จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนอีกด้วยในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ตามความพร้อมและบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 (COVID-19) หากไม่สามารถเข้าร่วมสวดมนต์ ณ สถานที่ที่จัดสวดมนต์ สามารถติดตามผ่านระบบโซเชียลมีเดีย เช่น การสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ การฟังพระธรรมเทศนาออนไลน์ การเสวนาธรรมออนไลน์ ธรรมะเสียงตามสายชุมชน ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาพร้อมกับความเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมโดยรวม

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตลอดจนมาตการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมาตรการแนวทางปฏิบัติ ประกาศ คำสั่ง และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 


ในต่างประเทศ ได้ขอความร่วมมือให้วัดไทยและวัดต่างๆ ทั่วโลก ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
โดยประสานความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพกับกรมการศาสนาในการประสานความร่วมมือวัดไทยในต่างประเทศและวัดในต่างประเทศร่วมเป็นเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เช่น จีน ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม เมียนมา สิงคโปร์ ศรีลังกา อินเดีย เนปาล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

    นอกจากนี้ กรมการศาสนา ยังได้จัดทำ Web Application สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ คือ กิจกรรมสวดมนต์ 10 วัด 10 รัชกาล โดยสามารถเลือกวัด เลือกบทสวดมนต์ และช่วงเวลาในการสวดมนต์ได้, กิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด ๑๐ รัชกาล เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและสถานที่สำคัญของวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง 10 รัชกาล และความรู้เรื่องทานบารมี
ซึ่งเป็นคติความเชื่อของคนไทยในเรื่องการทำบุญตักบาตรรับปีใหม่.

……………………..

ความคิดเห็น