พพ.จัดกิจกรรมเสวนาและนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้วิสาหกิจชุมชน

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดกิจกรรมเสวนา และนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับวิสาหกิจชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพลังงาน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่ช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าและลดภาระค่าใช้จ่าย มีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน โดยมีนายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นางสาวพรอุมา ทองสุข  ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์  ตัวแทนโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่มบริษัท ACE และวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมงานกว่า 200 คน  ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว นายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า ตามที่ พพ. ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการสร้างความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนั้น  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่ช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า และลดภาระค่าใช้จ่าย มีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน นั้น โครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” นั้น ถือเป็นภารกิจหลักของ พพ. ที่จะต้องขับเคลื่อนการสื่อสารให้กับชุมชนเพื่อเข้าใจถึงโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมพลังงานทดแทน   ทาง พพ. จัดกิจกรรมรูปแบบเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บอกเล่าถึงประสบการณ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง เรื่อง  "โรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก" โดยนายอดิศักดิ์ ชูสุข ผู้อำนวยการกองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คุณนพพร ทรัพย์เห็นสว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและภูมิภาค นางสาวพรอุมา ทองสุข  ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์  ตัวแทนโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่มบริษัท ACE , เรื่องน่ารู้ “พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และอาชีพของชุมชน”  โดย ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ และ เรื่อง "เทคนิคการปลูกพืชพลังงาน เพื่อผลิตไฟฟ้า" โดย ผศ.ดร.นรุณ วรามิตร  ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ รองคณบดี วิทยาลัยบูรการศาสตร์


นายอดิศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการโรงไฟฟ้าชุมนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เป็นโครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ โดยมีวิสาหกิจชุมชนเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า มีการทำ Contract farming รับซื้อเชื้อเพลิงจากวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งมีการตกลงผลประโยชน์อื่นๆ ด้านการสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค และด้านการศึกษา ให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวน 43 ราย คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 149.50 เมกะวัตต์  แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวมวล 16 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 75.00 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทก๊าซชีวภาพรวม 27 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 74.50 เมกะวัตต์ โดยจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชร โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนคลองขลุงพัฒนา โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนขาณุวรลักษบุรี โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรพัฒนา และโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนกำแพงเพชรก้าวไกล

ความคิดเห็น