สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญทรงเป็นที่ปรึกษา โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)

    เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2565 เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย และประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

 ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ ผลดำเนินการแปลเสร็จไปแล้วกว่าร้อยละ 20 ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก อีกทั้งมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการขอพระราชทานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ในพระบรมราชูปถัมภ์และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาโครงการ โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากกองงานในองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าพระองค์ทรงรับเชิญทรงเป็นที่ปรึกษา ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

    นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแผนการดำเนินงานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ  (Tipitaka English Version) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการดำเนินงานการแปล การบรรณาธิการ และการจัดหาโปรแกรมสำหรับเป็นเครื่องช่วยแปล ซึ่งจะทำให้การแปลมีความรวดเร็วและมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำพระไตรปิฎกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมอบหมายให้กรมการศาสนาไปจัดทำรายละเอียดงบประมาณมาเสนอคณะกรรมการในการประขุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ แผนงานการแปลพระไตรปิฎก จะทำให้การดำเนินงานคืบหน้าขึ้นกว่า ร้อยละ 60 และจะทำการแปลเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในปี 2567 

    นอกจากนี้ ที่ประชุมยังแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.รวินทร ปานฑ์ (Prof. Dr. Ravindra Panth) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย ในคณะอนุกรรมการแปล และศาสตราจารย์ ดร.การาม เดช สิงห์ ซาเรา (Prof. Dr.Karam Tej Singh Sarao) อดีตหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย 

ในคณะอนุกรรมการบรรณาธิการ เพื่อให้การจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องสมบูรณ์.

                ...........................

ความคิดเห็น