สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าพบผู้ว่าฯ อุทัยธานี

 รศ.ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T FOR BCG)
 เข้าพบ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เพื่อรายงานความเป็นมาและความคืบหน้าโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และยังเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 
อีกทั้งสามารถพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG
 และพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

ความคิดเห็น