ปลัด อว. เปิดตัวระบบ e-service บริการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประชาชนทุกมิติ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีเปิดระบบ e-Service ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี” โดยมี 
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร วช. ให้การต้อนรับฯ ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
สำหรับระบบ e-Service ใช้บริการบนระบบดิจิทัล เพื่อบริการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประชาชนทุกมิติ ครอบคลุมและตอบโจทย์ประชาชนผู้รับบริการ ดังนี้ 1) ออกใบอนุญาตใช้-ผลิตสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ออนไลน์แบบครบวงจร ผ่านระบบการดำเนินการตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ระบบ Thai IACUC) แบบ Real Time ตอบสนองความสะดวกสบายของประชาชนในยุคดิจิตอล ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย เป็นมาตรฐานและสามารถใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 2) เพิ่มช่องทางการบริการจากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) โดย วช.ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมพัฒนา
 Application : NRIIS Hub ผ่านอุปกรณ์พกพา ให้ผู้ใช้งาน ทราบถึงแจ้งเตือนสำคัญได้ทันที เข้าถึงข้อมูลทุนวิจัยที่เปิดรับเมื่อมีทุนวิจัยใหม่ แสดงภาพรวมการทำงานและประสิทธิภาพการวิจัยของตนเอง รวมถึงค้นหาผลงานวิจัยผ่านคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่รวบรวมผลงานวิจัยไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ผ่านระบบ Application 3) บูรณาการการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล ววน. เพื่อตอบโจทย์วิจัยของประเทศ โดย วช. 
ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) พัฒนา AI tools : Data Analytic Platform ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ววน. ประกอบด้วย เครื่องมือตรวจสอบความคล้ายคลึงของข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทุน และ เครื่องมือวิเคราะห์หาหัวข้องานวิจัยจากงานวิจัยในแต่ละสาขาวิชาการ เพื่อค้นหาหัวข้องานวิจัยที่เป็นที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูล ววน. ให้สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาทุกช่วงสถานการณ์ของประเทศในทุกมิติ 4) บริการ OPEN DATA ข้อมูลเปิดภาครัฐ วช. ตอบสนองนโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่ วช. จัดทำและครอบครองในรูปแบบดิจิทัล และเป็นช่องทางให้ผู้สนใจนำข้อมูลไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ หรือ พัฒนาบริการและนวัตกรรม โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบข้อมูลเปิดของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ได้ สามารถศึกษาและชมชุดข้อมูล OPEN DATA ข้อมูลเปิดภาครัฐ วช. ผ่านช่องทาง : https://opendata.nrct.go.th ซึ่งระบบ e-service บริการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประชาชนทุกมิติ ครอบคลุมและตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ การจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี” ยังเหลือเวลาอีก 3 วัน วช. จึงขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยว “ตลาดงานวิจัย” ที่รวมผลงานวิจัยกว่า 50 ผลงาน ณ บริเวณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น