“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า” ประกาศผลโครงการประกวดละครเวที “ไฟฟ้าฟอร์เทล” (รอบชิงชนะเลิศ) ส่งเสริมสังคมและประชาชน ให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทาง


14 พฤศจิกายน 2565 : ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ สำนักงาน กกพ. ได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (5) ประจำปีงบประมาณ 2563 


เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ให้แก่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการประกวดละครเวที“ไฟฟ้าฟอร์เทล”(รอบชิงชนะเลิศ) โดยมีแขกผู้มีเกียรติและ“เซ้นต์” ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ตัวแทนคนรุ่นใหม่  และศิษย์ปัจจุบันจากมหาวิทยาลัย


ศรีนครินทรวิโรฒเข้าร่วมงาน   โดยภายในมีการประกวดนิทานละครเวทีไฟฟ้าฟอร์เทลจากน้องๆทั้ง 20 ทีม ที่ได้ผ่านเข้ารอบจากทั้งหมด 77 ทีม ที่สมัครมาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัด8ตา 


 โดยมีคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ คุณธรณพงศ์  เล็กสกุลดิลก , ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา ,คุณสมยศ  พูลขวัญ , ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี, คุณศิรินุช เพ็ชรอุไร,คุณศรัทธา ศรัทธาทิพย์  และ ดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา อีกทั้งยังมีการแสดงละครเวทีไฟฟ้าฟอร์เทล จากทีม Magic mirror ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการประกวดละครเวที “ไฟฟ้าฟอร์เทล” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และจดจำ พร้อมปลูกฝัง Mindset และทัศนคติที่ดีต่อพลังงานสะอาด จนสามารถบอกเล่าเรื่องราวพลังงานสะอาด ทั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ขยะ และชีวมวล ในรูปแบบนิทานละครเวที ภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงาน กกพ. คาดหวังให้โครงการนี้จะเกิดประโยชน์กับเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และซึมซับ Mindset และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับพลังงานสะอาด ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมและประชาชน ให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยผ่านวิธีการเล่านิทานร่วมสมัย ในรูปแบบของละครเวที ผ่านสื่อ Online  และ  On Ground โดยเปิดโอกาสให้ เยาวชน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สร้างสรรค์ผลงานนิทานเกี่ยวกับพลังงานสะอาด โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานขยะและพลังงานชีวมวล

 

โดยชิงถ้วยรางวัล และทุนการศึกษารวมมูลค่า 800,000 บาท ซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม THE YOLO (Your Our Life Once) โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมชุด Solar cell มูลค่า 500,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม Five Heroes โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน รับทุนการศึกษา 50,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม Climate change โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนรับทุนการศึกษา 30,000 บาท ,รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ทีม Baady โรงเรียนสตรีวัดระฆัง และ ทีม ผู้พิทักษ์ โรงเรียนวัดรางบัว รับรางวัลละ 10,000 บาท ,รางวัล Popular Vote ได้แก่ทีม Rajavinit Princess Energy โรงเรียนราชวินิตมัธยม รับทุนการศึกษา 5,000 บาท  และรางวัลทีมนี้ไฟแรงเฟร่อ ได้แก่ทีม Five Heroes โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน รับทุนการศึกษา 5,000 บาท 

ความคิดเห็น