วช. จับมือ จ.ชุมพร และ ม.แม่โจ้-ชุมพร นำร่อง “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” เตรียมรับสังคมสูงวัยในอนาคต

วันที่ 10 มกราคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ จังหวัดชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และจังหวัดชุมพร” เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง เฟส 2” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนามกับ นายนิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอละแม และ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จ.ชุมพร
นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางการวางยุทธศาสตร์ Quick Wins โครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” 
ในการสร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณ ได้รับโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต 
และพัฒนาศักยภาพในการทำงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นเป็นภาระของครอบครัวหรือภาครัฐ ในปัจจุบันแผนงาน “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ได้ดำเนินการขยายผล เข้าสู่เฟส 2 ผ่านโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” โดยมี ผศ.ชลดรงค์ ทองสง แห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จและเพิ่มความยั่งยืน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพ วช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จะนำไปสู่การขับเคลื่อนและขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนำไปสู่การพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ สามารถดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้สูงอายุเอง ก็สามารถดูแลตัวเองได้ เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
นายนิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอละแม กล่าวว่า ในนามของ จ.ชุมพร ขอขอบคุณ วช. และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่ได้จัดให้มีโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังขึ้น จ.ชุมพรเป็นเมืองเกษตรกรรม และอุดมไปด้วยผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้สูงอายุในการพัฒนาทักษะด้านการเกษตร และส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ สร้างกลไกในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยของ จ.ชุมพร 
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับการสนับสนุนทุนจาก วช. ผ่านการนำฐานความรู้ทางการเกษตรของ จ.ชุมพร และองค์ความรู้ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยเข้ามาบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัล Training Up Skill ผ่านการเรียนรู้แบบ E-Learning ทำให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

และภายในงานได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สูงอายุที่ทำความดีให้กับชุมชน กิจกรรมการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเกษตรกรในอำเภอต่าง ๆ ในจ.ชุมพร รวมทั้ง มีการแสดงของผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จ.ชุมพร และไฮไลต์การจัดงานในครั้งนี้ คือการแสดงทอล์คโชว์วัยเกษียณ จาก น้าโย่ง เชิญยิ้ม ด้วย

ความคิดเห็น