สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดแสดงคอนเสิร์ตครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จกรมหลวงฯ “A Centenary Celebration of HRH Princess Galyani Vadhana” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดแสดงคอนเสิร์ตครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จกรมหลวงฯ   
“A Centenary Celebration of HRH Princess Galyani Vadhana”
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต เนื่องในวโรกาสการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี พระประสูติกาล วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 และทรงได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการแสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ได้จัดการแสดงเป็นฤดูกาลที่ 10 ซึ่งเป็นฤดูกาลแห่งการแสดงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยการจัดแสดงคอนเสิร์ต “A Centenary Celebration of HRH Princess Galyani Vadhana” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.
 ภายใต้การอำนวยเพลงของ วาทยกรสวีเดน นิกลาส วิลเลน (Maestro Niklas Willén) บรรเลงบทเพลงโดย วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra -PYO)
การแสดงครั้งนี้มีความพิเศษสำหรับการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษ โดยมีการประพันธ์บทเพลงขึ้นใหม่จากบทพระราชนิพนธ์ “สมเด็จกรมหลวงนราธิวาส” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะครู 
นักวิทยาศาสตร์ พอสว. ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี  นำไปสู่แรงบันดาลใจ 6 องก์ ของศิลปินนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ศิลปินแห่งชาติ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน ศิลปินศิลปาธร รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร.ฌอง ดาวิด คายูเล่ย์ อาจารย์ประจำสำนัก วิชาดุริยางคศาสตร์ นายธรณ์ ทักษิณวราจาร และนายอภูดม เกษมสถิตสถาพร นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา บรรเลงโดยวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดงานแถลงข่าว ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอำนวยการ ในการแสดงคอนเสิร์ต “A Centenary Celebration of HRH Princess Galyani Vadhana” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.
 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีเป็นประธานในการงาน ดำเนินรายการ โดยอาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี ร่วมด้วย วาทยกรสวีเดน นิกลาส วิลเลน (Maestro Niklas Willén) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน รองอธิการบดี และเป็น 1 ในผู้ประพันธ์เพลงในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ อาจารย์สิริวิชญ์ คงบันดาลสุข ซึ่งมาเล่าถึงความเป็นมาของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งฟรีได้ที่ www.reservation.pgvim.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 หรือผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02-447-8597 ต่อ 1130 


ความคิดเห็น