วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 17 ศิลปินจาก 24 ประเทศทั่วโลกพร้อมเดินทางมาร่วมงาน

โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 17   จัดโดยวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีเครือข่ายศิลปินนานาชาติจากทั่วโลก ทั้งทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา อาฟริกา และออสเตรเลีย  เป็นโครงการที่สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมโดยตรง 
นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีเด่นในการพัฒนาความเป็นนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ของสถาบันการอุดมศึกษา(สกอ.)  และยังทำให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการและบุคคลผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเห็นกระบวนการการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของศิลปินอย่างหลากหลาย ทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ ศิลปินชั้นนำ ศิลปินรับเชิญ ศิลปินอาจารย์ และศิลปินศิษย์เก่า การที่ศิลปินมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ 
ได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรม อันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง และในปีนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าชมได้รับประโยชน์ด้านองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งในและต่างประเทศด้านวิชาการจึงได้จัดเวทีนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปกรรมระดับนานาชาติขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้
ศิลปินไทยและศิลปินนานาชาตินำเสนอผลงานวิชาการงานสร้างสรรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาการ โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้นำมาจัดพิมพ์เป็นวารสารงานสร้างสรรค์ด้วย
โดยในปีนี้มีศิลปินตอบรับมาร่วมงาน 203 คน เป็นศิลปินจากนานาชาติจำนวน 49 คน จาก 24 ประเทศทั่วโลก ร่วมด้วยศิลปินไทย 148 คน เป็นศิลปินเพาะช่าง 66 คน  นอกจากนั้นยังมีศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติอีกมากมาย อาทิ 
-ศิลปินสองซีกโลก ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ปี พ.ศ. 2540 
-ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) ปี พ.ศ. 2550 
-ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2552 
-อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี พ.ศ. 2552 
-อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-สื่อผสม) ปี พ.ศ. 2563 
-ศาสตราจาย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง  ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ปีพ.ศ.2560
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 17 จัดให้มีขึ้น ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มีกำหนดการในการจัดงานดังต่อไปนี้
- พิธีเปิดโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.
- ปฏิบัติการทางทัศนศิลป์  วันที่  9-10  กุมภาพันธ์ 2566 
- นำเสนอบทความวิชาการงานสร้างสรรค์  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.
- พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา เวลา 16.30 น.
- การแสดงนิทรรศการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา  9.00 – 16.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ 

ผู้สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ได้ที่ วิทยาลัยเพาะช่าง พร้อมติดตามความเคลื่อนไหว บรรยากาศของงานได้ทาง 
Facebook : https://www.facebook.com/prpohchang และ Facebook : Pohchang international art workshop

ความคิดเห็น