วธ. จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ผนึกกำลังเครือข่ายความร่วมมือคุณธรรมทั่วประเทศ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ทำหน้าที่ส่งเสริมและบูรณาการให้องค์กรทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย คือ คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2565) ที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม โดยรวมพลังการขับเคลื่อนด้วยการนำกลไกภาครัฐ เอกชน และประชาชนมาใช้เป็นแนวทางในการผลักดันให้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมไปยังภาคส่วนต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยคุณธรรมอย่างยั่งยืน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการเดินหน้าเข้าสู่แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด โดยภายในปี พ.ศ. 2570 มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นแนวทางส่งเสริมคุณธรรมนำสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี จากชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ทั่วประเทศ จำนวน 39,102 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 85 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยจะมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 6,147 หน่วยงาน นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระดับชาติ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม ที่คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพทุกมิติและทุกระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับสังคม และระดับประเทศ มีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” น้อมนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่ออีกว่า ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการฉบับดังกล่าว กรมการศาสนาจึงจัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้แบ่งพื้นที่จัดประชุมฯ ออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกช่วงเดือนมีนาคม จำนวน 2 ภาค ดังนี้ ครั้งที่ 1 ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงราย สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนดจัดประชุมที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม กรมการศาสนามุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฉบับดังกล่าวต่อไป อย่างมีทิศทาง มีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ความคิดเห็น