กรมการค้าภายใน ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย บุกย่านวัยรุ่น ปลุกกระแส “บริโภคข้าวไทย” หวังกระตุ้นการบริโภคข้าวไทยให้เติบโต

วันที่ 19 ก.พ. 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง  นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย  นายสมเกียรติ มรรคยาธร  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ร่วมเปิดงานกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทย ณ อาคารศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น4 โซนA กรุงเทพมหานคร
นายอุดม ศรีสมทรง  เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน และสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกระตุ้นการบริโภค สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ข้าวไทยที่หลากหลายเนื่องจากปัจจุบันการบริโภคข้าวของคนไทยมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
เปลี่ยนแปลงไปเช่นความเร่งรีบของสังคมเมืองความนิยมบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นโดยเมื่อปี 2561 คนไทยเคยกินข้าวเฉลี่ยสูงถึง 100 กก./คน/ ปี แต่ตอนนี้คนไทยกินข้าวเหลือเพียง 75 กก./คน/ปี หรือลดลงกว่า 25% โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรวัยเด็กวัยรุ่นและวัยทำงาน ที่กินข้าวเฉลี่ยเพียง 72 กก./คน/ปี เท่านั้น และในกรุงเทพฯ การบริโภคข้าวลดลงเหลือ 50 กก./คน/ปี 
     กรมการค้าภายในและภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทย ณ อาคารศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โซน A กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เพื่อผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของข้าวไทยมีความรู้ความเข้าใจ และรู้จักข้าวไทยมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการกระจายและกระตุ้นให้มีการบริโภคข้าวมากขึ้นและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวนา โดยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย ในหนึ่งปีข้าวสามารถทำรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท  
รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทยยังสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีหลากหลายซึ่งมีคุณค่าทางอาหารโปรตีนและวิตามินหลากหลายมีทั้งสายพันธุ์ให้น้ำตาลน้อยไม่ทำให้อ้วน อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชน
ได้รับทราบวิธีการนำข้าวหลากหลายชนิดมาหุงผสมกันเพื่อสร้างเอกลักษณ์ในแต่ละครัวเรือน เช่นการหุงข้าวเจ้าผสมกับข้าวเหนียวหรือข้าวกล้องเพื่อให้ได้รสชาติแตกต่าง 
ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้มอบหมายให้ นายทูน หิรัญทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆอย่างต่อเนื่องและร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมการบริโภคข้าวในสถานศึกษาต่อไป โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นและสร้างความ ต้องการบริโภคข้าวไทยในกลุ่มวัยรุ่นในอีกทางหนึ่ง 
-------------------------------------------- 

ความคิดเห็น