ครม. เห็นชอบการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมการศาสนา 10 อัตรา เสริมศักยภาพงานศาสนาและงานส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ในกรมการศาสนา จำนวน 10 อัตรา สืบเนื่องจากการประชุม คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงวัฒนธรรม (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565  ในการประชุมการขอเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ในกรมการศาสนา โดยที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติการขอเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมการศาสนา เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจกลุ่มศาสนสถานและทะเบียน และกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายนโยบายและกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติจัดสรรอัตรากำลังตั้งใหม่ให้กรมการศาสนา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วยตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดกลุ่มศาสนสถานและทะเบียน กองศาสนูปถัมภ์ จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 และการจัดทำทะเบียนศาสนสถานของศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง โดยดำเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต และตรวจสอบข้อมูลเชิงกฎหมายหลายฉบับ เช่น กรรมสิทธิ์ที่ดินและใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
และตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุณธรรมแห่งชาติ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 6 อัตรา เพื่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เช่น จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมของประเทศ รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนคุณธรรมสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ในทุกพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและค่านิยมของคนไทยในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ 
ทั้งนี้ การได้รับจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ จำนวน 10 อัตรา ในภารกิจที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นการ “ต่องานเดิม ขยายงานใหม่” ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพลิกโฉมกรมการศาสนา ให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นำธรรมะสู่ใจประชาชน ทำให้สังคมไทยเกิดความเข้มแข็งและสงบสุข ร่มเย็นด้วยการนำหลักธรรมทางศาสนา มาใช้ในการดำเนินชีวิต 
สำหรับ การวางแผนการสรรหาอัตราข้าราชการตั้งใหม่ จำนวน 10 อัตรานี้ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านศาสนา และทัศนคติที่ดีต่อราชการ ที่จะช่วยให้ภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมต่อไป 

สำหรับการบริหารของกรมการศาสนาปัจจุบัน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมการศาสนา แบ่งออกเป็น 3 สำนัก/กอง คือ (1) สำนักงานเลขานุการกรม (2) กองศาสนูปถัมภ์ (3) สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยโครงสร้างที่จะปรับปรุงใหม่ เพิ่มขึ้น 2 สำนัก/กอง คือ (1) กองศาสนพิธี มีภารกิจเกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธี ร่วมกับสำนักพระราชวัง กระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ และสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับงานในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระบรมราชูปถัมภ์ ตามพระบรมราชโองการและหมายรับสั่ง (2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีภารกิจขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ความคิดเห็น