วธ. นำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ประกอบศาสนกิจแดนพุทธภูมิ เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 นำพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนเดินทางไปประกอบศาสนกิจมาแล้วจำนวนกว่า 2,555 รูป/คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้ต้องหยุดชะงักไป ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลงและได้มีการเปิดประเทศในหลายประเทศทั่วโลก กรมการศาสนาจึงได้ดำเนินโครงการต่อ โดยนำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน จำนวน 60 รูป/คน 
เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เดินทางระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2566 และรุ่นที่ 2 เดินทางระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ไปประกอบศาสนกิจในสถานที่ประสูติ ณ ป่าลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล, สถานที่ตรัสรู้ ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม พุทธคยา, สถานที่ปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ 
และสถานที่ปรินิพพาน ณ ป่าสาลวโนทยาน กุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสถานที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ทำให้เกิดความซาบซึ้งและพัฒนาต่อยอดงานด้านศาสนา นำความรู้และประสบการณ์ไปถ่ายทอดสู่เยาวชนและประชาชน ทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า นอกจากนี้ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ยังได้สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล จำนวน 9 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา และได้รับข้อมูลการเดินทางที่ถูกต้อง ขณะนี้ศูนย์ดังกล่าวมีพร้อมให้บริการคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อย่างเต็มที่ ประกอบด้วย ศูนย์วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล 1 แห่ง และศูนย์ที่ประเทศอินเดีย อีก 8 ศูนย์ ได้แก่ วัดไทยกุสินารา, วัดไทยพาราณสี, วัดไทยพุทธคยา, วัดไทยสารนาถ, วัดไทยเชตวันมหาวิหาร, วัดไทยนวราชรัตนาราม,วัดไทยนวมินทร์ธัมมิกราช และวัดอโยธยารามราชธานี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  (รมว.วธ.) กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ของกรมการศาสนา อาทิ พระธรรมวิทยากร พระสงฆ์ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย–เนปาล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชน เมื่อได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นจริงในแดนพุทธภูมิแล้ว พระสงฆ์จะได้นำหลักธรรมมาถ่ายทอด อบรม 
และพัฒนาประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ส่วนพุทธศาสนิกชนที่ไปก็จะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต ทั้งนี้ยังเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางศาสนา ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ให้แก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้นำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตมากขึ้น

ความคิดเห็น