วธ. เปิดเส้นทาง ไหว้พระ ขอพรเสริมสิริมงคล 11 วัด รอบเกาะกรุง ชวนเยี่ยมชมวัด ยลวังในงาน ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา (ศน.) จัดกิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงาน ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566 เปิดเส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัด 11 แห่ง รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ส่งเสริมให้ประชาชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา สืบสานวิถีพุทธ เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามภายในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ผ่านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ช่างศิลป์บรรจงสร้างอย่างประณีต
นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนาบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดงาน“ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุกๆด้าน สืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ 241 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ และเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าวัดใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดกิจกรรมไหว้พระตามวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯและชุมชนต่างๆจากทั่วประเทศ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า กรมการศาสนาได้จัดโปรแกรมเส้นทางเดินรถไหว้พระขอพระเสริมสิริมงคล 11 วัดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการจัดบริการรถโดยสารหมุนเวียนรับ – ส่งประชาชนไหว้พระ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 21 – 25 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. จำนวน 5 คัน โดยมีเส้นทางการให้บริการรับ – ส่งประชาชน ประกอบด้วย 1) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 2) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 3) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 4) วัดบวรนิเวศวิหาร 5) วัดสุทัศนเทพวราราม 6) วัดชนะสงคราม 7) วัดราชนัดดาราม 8) วัดสระเกศ 9) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 10) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และ 11) วัดประยุรวงศาวาส ซึ่งในแต่ละวัดจะเปิดพระอุโบสถให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งชมจิตรกรรมฝาผนังที่ช่างศิลป์ร้อยเรียงเรื่องราวทางศาสนาและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย

ผู้ที่สนใจสามารถขึ้นรถโดยสารที่กรมการศาสนาจัดให้บริการได้ที่ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และจุดบริการรับ-ส่งของแต่ละวัดทั้ง 11 วัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2209 3728 หรือสายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม 1765


ความคิดเห็น