วธ. จัดบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี 141 รูป/คนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
ในพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา องค์การศาสนาพุทธ สำนักงานเขตสาทร โรงเรียน หน่วยงานภายในเขตสาทร ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชน มีเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 141 คน
นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 10,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยการทำความดีผ่านกิจกรรมการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีและผู้มีอุปการคุณอีกด้วย โดยในส่วนกลางร่วมกับวัดยานนาวา จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี จำนวน 141 รูป/คน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ สวนเวฬุวัน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1 – 13 เมษายน 2566 จากนั้นวันที่ 14 เมษายน 2566 จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิและสรงน้ำพระภิกษุสามเณร เนื่องในวันสงกรานต์ ณ วัดยานนาวา
 และวันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 09.09 น. จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรและลาสิกขา ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา รวมระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ 16 วัน ผลที่ได้รับหลังการบวช เด็กและเยาวชนจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษาระหว่างบวชไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ช่วยให้เกิดค่านิยมทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความกตัญญู ส่งผลให้มีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบวชร่วมกับวัดทอง เขตบางพลัด วัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ และวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ อีกด้วย
ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับวัด หน่วยงานในพื้นที่ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน สำหรับอีก 72 จังหวัด ร่วมกับ ภาคคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
และหน่วยงานในจังหวัดจัดกิจกรรมฯ โดยมีเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน และจะได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้จัดทำแบบประเมินก่อน - หลัง การบวช เพื่อประเมินพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการว่ามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) กล่าวต่อว่า กิจกรรมบรรพชาสามเณรหรือการบวชเณรนั้น กรมการศาสนาได้จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยใช้หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น 15 วัน ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 49/2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมจากพระธรรมวิทยากร ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาธรรมวินัย พุทธประวัติ เทศนา ศาสนพิธี และภาวนา ซึ่งการบวชถือได้ว่าเป็นการช่วยให้เกิดการสร้างศาสนทายาทในบวรพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูและสืบสานประเพณีการบวช
ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
///

ความคิดเห็น