สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับนักศึกษาใหม่รอบ Direct Admission หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สมัครได้แล้ววันนี้!

            สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ Direct Admission หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
คุณสมบัติและความรู้ทั่วไป
-เกรดเฉลี่ย GPAX 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
-หากสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน US High School Equivalency Diploma (GED) จะต้องมีผลการสอบแต่ล่ะรายวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนนขึ้นไป และมีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 640 คะแนน
-ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
-มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
-มีความสามารถทางด้านดนตรี ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องมือเอก ความรู้และเข้าใจในทฤษฎีดนตรีและประวัติดนตรีตะวันตก และมีโสตทักษะในระดับที่เหมาะสม
-มีความใฝ่รู้ในด้านการศึกษาดนตรี สนใจกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดนตรีปัจจุบันและมีความเข้าใจบทบาทของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อาเซียน และนานาชาติ
การรับสมัคร
-กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที Application Form
-ชำระธรรมเนียมค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ชำระโดยการโอนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์ เลขที่บัญชี 157-0129-452
ชื่อบัญชี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร แล้วดําเนินการแนบเอกสารส่งมาในระบบการสมัคร
* ทั้งนี้เมื่อชําระค่าสมัครแล้วจะไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
หลักฐานประกอบการสมัคร
-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-Portfolio และ/หรือ Curriculum Vitae และ/หรือ ใบประกาศนียบัตรของผู้สมัคร
-หนังสือรับรองหนึ่งฉบับจากอาจารย์เครื่องมือเอก และหนึ่งฉบับจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
-ใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินหรือโอนเงิน (SLIP) ฉบับสำเนาตัวจริงซึ่งได้รับจากธนาคารที่มีตราประทับธนาคาร
-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
– สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา
– สำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตาโรงเรียน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
*ห้ามส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครรวมกับบุคคลอื่น*
**สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ**
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pgvim.ac.th/admission/
หรือโทร. 0-2447-8597 ต่อ 2104

ความคิดเห็น