ครม. เห็นชอบรับรองวัดคาทอลิกเพิ่มอีก 79 วัด ศน.คาดรับพิจารณาคำขอรับรองวัดคาทอลิกได้ทันกำหนดเวลา

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการรับรองวัดคาทอลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับรองวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก อาทิ การได้รับความเห็นชอบจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีข้อมูลที่ตั้งวัด 
ที่ดินตั้งวัด มีรายชื่อบาทหลวงประกอบศาสนกิจประจำ รวมทั้งมีคุณค่าและประโยชน์ของวัด การอุปภัมภ์และทำนุบำรุงจากภาคส่วนต่างๆ  ตามที่ วธ. เสนอ เพิ่มอีกจำนวน 79 วัด ประประกอบด้วย 1. วัดนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (บางแค) 2. วัดอัครเทวดาคาเบรียล (สุขสวัสดิ์) 3. วัดอัครเทวดามีคาแอล (สะพานใหม่) 4. วัดนักบุญคลารา (เดิมบางนางบวช) 5. วัดอัครเทวดามีคาแอล (ลพบุรี) 6. วัดนายชุมพาบาลที่ดี (หล่มสัก) 7. วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (ตาก) 8. วัดนักบุญเทเรซา (แม่สอด) 9. วัดพระคริสตกษัตริย์ (ปูแป้) 10. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (ห้วยน้ำนัก) 11. วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ (แม่ต้าน) 12. วัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี (แม่ตะวอ) 13. วัดแม่พระแห่งลูร์ด (ลำปาง) 14. วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ (แจ้ห่ม) 15. วัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี (ลำพูน) 16. อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ 17. วัดนักบุญมีคาแอล การีกอยส์ (จอมทอง) 18. วัดนักบุญไมเกิล การีกอยส์ (เชียงดาว) 19. วัดพระคริสต์แสดงองค์ (ฝาง) 20. อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี 21. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ (โพนสูงน้อย) 22. วัดพระวิสุทธิวงศ์ (โพนสูงใหญ่) 23. วัดนักบุญยูดาห์ (บ้านดุง) 24. วัดนักบุญโรซา ชาวลีมา (บ้านคำสีดา) 25. วัดนักบุญอันนา (กุมภวาปี) 26. วัดนักบุญยอแซฟ (บ้านถิ่น) 27. วัดอัครเทวดามีคาแอล (หนองบัวลำภู) 28. วัดนักบุญโครเนลิอัส (บ้านไผ่สีทอง) 29. วัดดวงหทัยนิรมล
แม่พระ (ท่าบ่อ) 30. วัดนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก (ศรีเชียงใหม่) 31. วัดพระศรีหฤทัย (โพนพิสัย) 
32. วัดนักบุญมาร์ติน เดอ พอเรส (บ้านนาสิงห์) 33. วัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ (บึงกาฬ) 34. วัดนักบุญยอแซฟ
กรรมกร (บ้านชัยพร) 35. วัดนักบุญอักแนส (บ้านห้วยเซือมใต้) 36. วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร 
(บ้านห้วยเล็บมือ) 37. วัดพระมหาไถ่ (ปากคาด) 38. วัดนักบุญเปาโล (เซกา) 39. วัดพระเยซูเจ้าชาวนาซาเรธ (พรเจริญ) 40. วัดบ้านเซเวียร์ (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) 41. วัดแม่พระรับสาร (โรจนะ) 42. วัดแม่พระเมืองลูร์ด (บางแสน) 43. วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า (ศรีราชา) 44. วัดนักบุญยาโกเบ (บ่อวิน) 45. วัดเซนต์นิโคลัส (พัทยา) 46. วัดอัสสัมชัญ (พัทยา) 47. วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ (ระยอง) 48. วัดมารีสมภพ (กบินทร์บุรี) 49. วัดนักบุญลูกา (บางขาม) 50. วัดแม่พระเมืองลูร์ด (เพชรบูรณ์) 51. วัดพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ (บ้านโคกยาว)52. วัดนักบุญยวงบัปติสตา (ช้างตะลูด) 53. วัดนักบุญเปโตร (ห้วยสวิง) 54. วัดนักบุญยอแซฟ (พิจิตร) 55. วัดเซนต์นิโกลาส (พิษณุโลก) 56. วัดพระคริสตสมภพ (กำแพงเพชร) 57. วัดพระหฤทัย (สวรรคโลก) 58. วัดแม่พระลูกประคำ (อุตรดิตถ์) 59. วัดดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมล
ของพระมารดามารีอา (สกลนคร) 60. วัดแม่พระแห่งภูเขาการ์แมล (ป่าพนาวัลย์) 61. วัดนักบุญเทเรซา
แห่งพระกุมารเยซู (วนาสามัคคี) 62. วัดแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ (นาโพธิ์น้อย) 63. วัดแม่พระประจักษ์
ที่เมืองลูร์ด (น้ำบุ้น) 64. วัดพระคริสตราชา (นาจาร) 65. วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ (ดงคำโพธิ์) 
66. วัดนักบุญ
ฟรังซิสเซเวียร์ (โชคอำนวย) 67. วัดนักบุญเปาโล (นกเหาะ) 68. วัดนักบุญฟรังซิส เดอร์ ซาล (เชียงยืน) 
69. วัดนักบุญคาเบรียล (ปากทวย) 70. วัดนักบุญเปโตร (ศรีสงคราม) 71. วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล 
(บ้านน้อยสามเหลี่ยม) 72. วัดนักบุญทั้งหลาย (บ้านม่วงใหญ่) 73. วัดพระคริสตประจักษ์ (บ้านชาด) 
74. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (บ้านไผ่) 75. วัดแม่พระฟาติมา (เมืองพล) 76. วัดนักบุญเคลเมนต์ (ชุมแพ) 77. วัดพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล (เลย) 78. วัดอัครเทวดาราฟาแอล (บ้านท่าบม) 79. วัดมารีย์
นำไมตรี (เชียงคาน) 
อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า สำหรับมติ ครม.รับรองวัดคาทอลิกในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 จากที่ได้รับรอง
ไปก่อนหน้านี้แล้ว จำนวน 76 วัด ทั้งนี้ จำนวนวัดที่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก ประมาณการจะเสนอให้รับรองทั้งหมด 388 วัด โดย ครม. มีมติเห็นชอบให้การรับรองแล้ว 155 วัด เหลือที่ต้องดำเนินการ 233 วัด 
ซึ่งการรับรองวัดคาทอลิก เป็นการดำเนินการตามข้อ 16 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 ที่กำหนดให้มิซซังโดยความเห็นชอบของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ยื่นคำขอให้รับรองวัดคาทอลิกภายในระยะเวลา 2 ปี  นับแต่วันที่ระเบียบบังคับใช้ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 15 มิ.ย. 2566 ทั้งนี้ กรมการศาสนาได้ประสานกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกให้ยื่นคำขอรับรองวัดคาทอลิกที่เหลือทั้งหมดให้ทันกำหนดเวลา  เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอการจัดตั้งวัดคาทอลิก และจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับรองวัดคาทอลิกต่อไป
\\\

ความคิดเห็น