กรมการศาสนารวมพลังสังคมไทยสู่วิถีคุณธรรม ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบออนไลน์
 โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จุนถิรพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ทำหน้าที่ส่งเสริมและบูรณาการให้องค์กรทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2570 มีตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ยในปัจจุบัน 87.57% นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดย่อยอีก 7 ตัวชี้วัด อาทิ การเพิ่มหน่วยงานภาครัฐที่มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ 85 คะแนน จากเดิม 5,855 แห่ง เป็น 6,441 แห่ง การเพิ่มชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมจากเดิม 39,102 แห่ง เป็น 43,012 แห่ง เป็นต้น 
กรมการศาสนาจึงได้จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้นในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการฯ โดยในห้วงเดือนมีนาคม - เมษายนที่ผ่านมาได้จัดการประชุมขึ้นในภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี และภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
 
 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี สำหรับการประชุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566 โดยทุกภาคส่วนพร้อมที่จะได้มาร่วมประชุม และมีเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด รวมทั้งการส่งเสริมคนดีในจังหวัดทั้งประเภทเด็ก เยาวชน และประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสนับสนุนยกระดับให้บรรลุตัวชี้วัดการขับเคลื่อน ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต่อไป 
นายชัยพล สุขเอี่ยม กล่าวต่ออีกว่า การขับเคลื่อนประเทศ ก้าวไปสู่สังคมคุณธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประเทศไทยมีความสงบสุข สมานฉันท์ และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันผลักดันให้ “คุณธรรม” เป็นคุณค่าหลักนำการพัฒนา
 พร้อมนำแผนดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติโดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองไปพร้อมกับการดำเนินชีวิตด้วยหลักศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามแก่คนไทยทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็น “วิถีคุณธรรม” ที่แสดงออกมาผ่านทางพฤติกรรม แสดงออกถึงความอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีเมตตาต่อกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน รักกัน 
ช่วยเหลือกัน แบ่งปัน และเอื้อให้มีโอกาส เข้าใจซึ่งกันและกัน และให้อภัย เคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน ไม่อคติต่อกันอันเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมอย่างแท้จริง ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

ความคิดเห็น