วศ.อว. มุ่งมั่นเป็นแหล่งสารสนเทศแห่งชาติสำหรับหน่วยตรวจสอบและรับรอง ร่วมส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไปสู่รูปแบบดิจิทัล

        24 พฤษภาคม 2566 นางสาวปัทมา นพรัตน์ ผู้อำนวยการกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ เข้าร่วมงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไปสู่รูปแบบดิจิทัล เพื่อแลกเปลี่ยนทิศทางและแผนดำเนินงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานภายใต้โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ณ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
        บรรยากาศในงานมีการพูดคุยแชร์ข้อมูลด้าน NQI ของหน่วยงานต่างๆ เช่น มว. สมอ. สรอ. มกอช. วพ. สทป. วว. สวทช. สทน. รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณด้าน NQI เช่น สกสว. บพข. สอวช. ในงานนี้ นางสาวปัทมา นพรัตน์ ได้บรรยายในหัวข้อ "นโยบาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัลของกรมวิทยาศาสตร์บริการ"
 โดย วศ.อว. มุ่งมั่นเป็นแหล่งสารสนเทศแห่งชาติสำหรับหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB Information and Data) ทำการเชื่อมโยงทุกภารกิจขององค์กรกับระบบกลางภาครัฐ ผ่าน BizPortal และ Citizen Portal พร้อมยกระดับทักษะด้าน Data Intelligence ให้กับบุคลากรในสายงานสารสนเทศ ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมืออันนำไปสู่การพัฒนาในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศแบบดิจิทัล (Digital NQI) ต่อไป

ความคิดเห็น