สวนสุนันทาจัดกิจกรรม “Gen-Ed Releases 2023” พร้อมเปิดตัว FlexSpace (New Learning Platform) พลิกโฉมการเรียนการสอนยุคดิจิทัล

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Gen-Ed) จัดกิจกรรม Gen-Ed Releases 2023 ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่พลิกโฉมการเรียนการสอนยุคดิจิทัล 
 การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในวิถียุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและมอบนโยบายและกลยุทธ์การรับมือกับการเปลี่ยนเข้าสู่วิถีชีวิตยุคดิจิทัล การเรียนการสอนจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนและการปรับตัวของนักศึกษาให้ทันเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยการเปิดรับสื่อจากหลากหลายช่องทาง สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้ชื่อว่า “FlexSpace” เพื่อสนับสนุนการเรียนที่ยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการหรือตามความเหมาะสม โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning: LLL) ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยการพัฒนา “FlexSpace” ที่สนับสนุนการเรียนที่ยืดหยุ่นสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ผู้เรียนเลือกหรือกำหนด ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning: LLL) ด้วยช่องทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น Hyfelx Learning ทั้งรูปแบบ Online Onsite และ On-Demand สามารถส่งเสริมทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยในอนาคต
  กิจกรรมในครั้งนี้ 
  - รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีฯ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและ กล่าวเปิดงาน Gen-Ed Releases 2023 และพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
  - รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของ Gen-Ed กับโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และความสำคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป”
  - อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ กล่าวแนะนำ GE วิถีใหม่ รูปแบบการเรียนการสอนและ FlexSpace (New Learning Platform)
ประเด็นสำคัญ
FlexSpace (New Learning Platform) คือ แพลตฟอร์มที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตามที่ผู้เรียนเลือกกำหนดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning: LLL)
วันที่จัดกิจกรรม วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 14.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ช่องทางการติดต่อ Facebook fanpage : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     เว็ปไซน์ https://gen-ed.ssru.ac.th
     เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
     เบอร์มือถือ  065-9595313, 062-5933664

ความคิดเห็น