วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พร้อมจัดกิจกรรมสมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดทั่วประเทศ

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)
 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชจริยวัตรอันงดงาม พระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมบำรุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เช่น ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางศาสนา อาทิ 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา โดยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินตามวัดต่าง ๆ ด้วยพระราชจริยวัตรงามสง่า ผสานด้วยความอ่อนโยน และยังทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยมัททวะธรรม คือความอ่อนน้อมต่อพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ ซึ่งนับเป็นพระราชธรรมสำคัญอันเป็นที่ชื่นชมตลอดมา 
กรมการศาสนา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้เชิญชวนผู้นำองค์การทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล ในส่วนกลางจัดที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด อาทิ พระพุทธชินราช พระประธานในพระอุโบสถ  ต้นพระศรีมหาโพธิ์  และเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนัง 8 จอมเจดีย์ เป็นต้น 
ในส่วนภูมิภาค กรมการศาสนาได้สนับสนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล ที่จังหวัดเห็นสมควร ได้แก่ 1.พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด 2.นิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหรือวีดิทัศน์ และ 3.กิจกรรมอื่นที่เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข ตลอดจนส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โบราณประเพณีของสังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ความคิดเห็น