ผู้นำองค์กรทางศาสนา ทั้ง ๕ ศาสนา เฝ้าถวายสักการะเนื่องในวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันประสูติ​ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระกรุณา ให้กระทรวงกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์กรทางศาสนา ทั้ง ๕ ศาสนา เฝ้าถวายสักการะเนื่องในวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันประสูติ
 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์กรทางศาสนาเข้าเฝ้าถวายสักการะและถวายพระพร พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
โดยนายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กราบทูล ขอประทานพระอนุญาตให้ผู้นำองค์การทางศาสนาพุทธ องค์การทางศาสนาอิสลาม องค์การทางศาสนาคริสต์ องค์การทางศาสนาพราหมณ์- ฮินดู และองค์การทางศาสนาซิกข์ อ่านสารถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยต่างมีความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ได้มีโอกาสแสดง ความสำนึกในพระกรุณาคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยเป็นอเนกประการ เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลวันคล้ายวันประสูติ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้แทนองค์การทางศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา จำนวน ๑๕ องค์การ ประกอบด้วย 
องค์การทางศาสนาพุทธ ได้แก่  
    - องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 
    - พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   - ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
    - เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
องค์การทางศาสนาอิสลาม ได้แก่ สำนักจุฬาราชมนตรี
องค์การทางศาสนาคริสต์ ได้แก่
   - สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
   - สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  - สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
  - มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์
  - มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
องค์การทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่
  - สำนักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง
   - สมาคมฮินดูสมาช 
   - สมาคมฮินดูธรรมสภา 
องค์การทางศาสนาซิกข์ ได้แก่
  - สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา 
   - สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย
ผู้นำองค์การทางศาสนาทั้งปวงต่างได้น้อมนำแนวพระดำริของพระองค์มาประพฤติ
ปฏิบัติในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนทุกศาสนา ให้มีความมั่นคงด้วยสามัคคีธรรม เพื่อให้ทุกศาสนาในสังคมไทยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
\\\

ความคิดเห็น