ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทย คว้ารางวัล Big Award และเหรียญรางวัลจากเวที Japan Design, Idea and Invention Expo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย โดยสามารถคว้ารางวัล JDIE Big Award ซึ่งเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของงาน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2023) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ Tokyo Ariake Garden Convention Center, Japan กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล JDIE Big Award ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยการประมวลผลภาพ” จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยนายธีระพงษ์ เที่ยงผดุง และคณะ ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นระบบตรวจจับเพลิงไหม้ด้วยการประมวลผลภาพที่ใช้กล้อง USB Camera ติดตั้งภายในตู้คอนโทรล ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะทำหน้าที่แปลงข้อมูลวิดิโอให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลผ่าน MCU ไปวิเคราะห์หาความผิดปกติที่ server แบบ real time 
นอกจากนี้ ยังมีประดิษฐกรรมและและนวัตกรรมอีก 5 ผลงานที่ได้รับ Special Prizes on stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้ 
- ผลงานเรื่อง “WaG MuS : ทรายจากขยะเปลือกหอยแมลงภู่สำหรับชุดกิจกรรมเล่นทราย” โดย ผศ.ดร. โฉมฉาย บุญญานันต์ และคณะ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award)
- ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการนอน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก University Politehnica of Bucharest (Platinum Medal)
- ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ถ่างขยายที่ผลิตด้วยกระบวนการสาน และอุปกรณ์เพิ่มการไหลเวียนด้วยวัสดุฉลาดสำหรับการรักษาอาการหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันและโป่งพอง” โดย รศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลจาก University Politehnica of Bucharest (Platinum Innovation Trophy)
- ผลงานเรื่อง “เรือไฟฟ้าสำหรับเก็บขยะชายฝั่งทะเลและแนวปะการัง” โดย นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ และคณะ จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลจาก Hong Kong Student Invention Patent Program (Hong Kong Special Award) 

- ผลงานเรื่อง “โดรนดับเพลิงอัตโนมัติ” โดย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล และคณะ จากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับรางวัลจาก Indonesia Invention and Innovation Promotion association (INNOPA Special Award)
พร้อมนี้ ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยยังคว้าเหรียญทองจากเวที JDIE 2023 ถึง 21 ผลงาน พร้อมด้วยเหรียญเงิน เหรียญบรอนซ์และSpecial Prize จากประเทศโรมาเนีย ฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย อีกด้วย

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที JDIE 2023 ซึ่งทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทยในเวทีนานาชาติอีกครั้ง รวมทั้ง มีการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในทีมนักประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาประเทศสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดการใช้งานในระดับต่างๆอีกด้วย

สำหรับ 17 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมคว้ารางวัลในเวที “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2023) ได้แก่
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
• วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
• วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
• วิทยาลัยการอาชีพไชยา
• โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
• โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย 
• สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด
• บริษัท ออล แคร์ อินโน กรุ๊ป จำกัด

ความคิดเห็น