สวนสุนันทา ลงนาม MOU 19 โรงเรียนดัง จ.นนทบุรี ผลักดันเด็กเรียนมหาลัย

มรภ.สวนสุนันทา จับมือ 19 โรงเรียนมัธยมใน จังหวัดนนทบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ความร่วมมือทางวิชาการเต็มรูปแบบ “รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์” อธิการบดี มั่นใจจากเอ็มโอยูนี้ จะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าต่อในรั้วสวนสุนันทา  ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ทันสมัย ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ขณะที่ “ผศ.ดร.ชลภัสสร สิทธิวรงค์ชัย” คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขานรับนำโครงการนี้ไปดำเนินการเป็นรูปธรรมทันที
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่ห้องช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ 19 โรงเรียนมัธยมในเขตการศึกษาจังหวัดนนทบุรี สำหรับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน รวมถึง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสนใจและมีความเป็นเลิศด้านวิชาการได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย
ขณะที่กรอบและแนวทางความร่วมมือของบันทึกความเข้าใจ ทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอน ขอบเขตที่ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงจะร่วมกันส่งเสริมการเข้าถึงระบบ คุณภาพห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสนใจ และมีความเป็นเลิศด้านวิชาการได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม
อนึ่ง รายชื่อ 19 โรงเรียนที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีนนทบุรี, โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม, โรงเรียนรัตนาธิเบศร์, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี, 
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม, โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี, โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี, โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี, โรงเรียนปากเกร็ด, โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี, โรงเรียนบางบัวทอง, โรงเรียนไทรน้อย, โรงเรียนราษฎร์นิยม และโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการ มรภ.สวนสุนันทา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมผลักดันและส่งเสริมการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ทันสมัย ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยได้จัดเพื่อรองรับการศึกษาในยุคปัจจุบัน และส่งผลให้นักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการได้
ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา กล่าวว่า วิทยาลันวัตกรรมและการจัดการมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ดังนั้น การลงนามในวันนี้ จึงเป็นนิมิตหมายอันดี ที่มหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมในกลุ่มจังหวัดนนทบุรี จะได้ร่วมกันผลักดันในการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ การให้ความรู้ต่าง ๆ ช่องทางการศึกษาต่อ รวมถึงการสร้างให้นักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะไปทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป

ความคิดเห็น