ศน. รวมพลังจิตอาสาหิ้วตะกร้าอิ่มบุญ อุดหนุนชมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ณ จังหวัดระยอง
นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 ณ วัดตะเคียนงาม และ
 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนพาครอบครัว หิ้วตะกร้าใส่ดอกไม้ ธูปเทียน เข้าวัด ถวายภัตตาหารด้วยอาหารเมนูสุขภาพในวันธรรมสวนะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะหรือวันพระ 
อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมพลังจิตอาสาพระราชทาน 904 ตามพระราชดำริ โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ป่าดั้งเดิมเพื่อทดแทนการสูญเสียระบบนิเวศ 2) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 3) การพัฒนาและขยายฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ และ 4) การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ดังพระราชปณิธาน จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสามารถขัดเกลาจิตใจก่อให้เกิดคุณงามความดีขึ้นได้ภายในตัวบุคคลที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นได้ในมิติทางด้านศาสนา กิจกรรมรวมพลังจิตอาสา ในครั้งนี้
 เป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนา สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองและเครือข่ายจิตอาสา รวมไปถึงประชาชนชาวปากน้ำประแส ร่วมกันปลูกป่าชายเลน รวมประมาณมากกว่า 1,000 ต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รักษาระบบนิเวศให้คงอยู่คู่กับชุมชนปากน้ำประแส ปลูกจิตสำนึกให้มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ รู้จักการเสียสละ มีจิตสาธารณะ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม รวมทั้ง ปล่อยเต่าทะเล ปล่อยพันธุ์ปูดำ และพันธุ์ปลาทะเล บนพื้นที่ป่าชายเลนปากน้ำชประแส เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ป่าชายเลน ทั้งนี้ ยังมีการศึกษาการอนุรักษ์ป่าชายเลนและขยายพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก ตามโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่จำเป็นต่อระบบนิเวศ อีกทั้งยังได้จัดทำบุญ ตักบาตร ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน ทุกวันพระและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวเข้าวัด และนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนจัดเป็นชุดตักบาตร ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจากชุมชนปากน้ำประแส เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง หัวน้ำปลาแท้จากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำลูกสำรอง เป็นต้น เป็นสินค้าจากชาวบ้านในชุมชนและละแวกใกล้เคียงวัดนำมาจัดจำหน่าย เกิดกระแสเงินหมุนเวียน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนปากน้ำประแส เป็นรายได้เสริมในครัวเรือนและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วย

ความคิดเห็น