วธ. จัดพิธีทางศาสนามหามงคล โชว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่า 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” 17-20 ส.ค. 66

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัด “พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ ร่วมกันบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ โดยมีผู้นำองค์การศาสนาทั้ง 5 ศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมทั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ส่วนกลาง และจังหวัดในพื้นที่เป้าหมายใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร เครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา เครือข่ายพระธรรมวิทยากร ชุมชนคุณธรรม และศาสนิกชนทุกศาสนา ร่วมประกอบพิธี โดยศาสนาพุทธ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประกอบพิธีสวดมนต์หรือท่องพระเวท และศาสนาซิกข์ ประกอบพิธีสวดกีรตันและอัรดาส
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวต่อว่า การจัดงานครั้งนี้ยังได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2566 เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในด้านพระศาสนา และเพื่อให้ประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพระศาสนา พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ได้พระราชทานพระราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมงานศาสนาและคุณธรรมของปวงชนชาวไทยตลอดมา
นอกจากนี้ ยังได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคล 5 ศาสนา ที่ทรงคุณค่าและเป็นที่เคารพศรัทธา มาประดิษฐานให้ประชาชนสักการบูชา พร้อมนำศาสนวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนามาจัดแสดงในนิทรรศการฯ ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 9 องค์ ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุของส่วนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร พระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 ศาสนาอิสลาม พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และความหมายภาษาไทยฉบับพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสในงานเฉลิมฉลอง 14 ศตวรรษแห่งอัลกุรอาน
 ศาสนาคริสต์ อัญเชิญเครื่องประกอบพิธีมหาสนิท ประกอบด้วย ไม้กางเขน 2 นิกาย โป๊ะเทียน 1 คู่ พระคัมภีร์ 1 เล่ม หนังสือเพลง 3 เล่ม และชุดมหาสนิท 1 ชุด แสดงถึงการไถ่บาปของมวลมนุษย์ 
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เครื่องประกอบพิธีสำคัญ ประกอบด้วย สัญลักษณ์โอม สังข์ กระดิ่ง ระฆัง ที่จุดประทีป และดอกบัว สัญลักษณ์โอม เป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าสูงสุดทางศาสนา 
ศาสนาซิกข์ สัญลักษณ์สำคัญของศาสนิกชนชาวซิกข์ห้า ก (เกศา กังฆะ กาซ่า กิรปาน การ่า) 
มาลา (ลูกประคำถักจากด้ายไหมพรมสีขาว) ฆะราวะ (รองเท้าทำจากไม้) 
จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยตลอดจนศาสนิกชนของทั้ง 5 ศาสนาเข้าร่วมในพิธีมหามงคล 5 ศาสนา และขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อรวมพลังในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการรวมพลังความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกที่ล้วนมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ รายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม 1765 และเว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th

ความคิดเห็น