พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค

และพระราชทานอาหาร แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรง
เอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสุขอนามัยพื้นฐาน และการโภชนาการที่ดีของผู้พิการ 
รวมทั้งยังทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานสงเคราะห์  ในโอกาสนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหาร ไปมอบแก่ผู้พิการ และเจ้าหน้าที่ 
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
 วันนี้  (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน เพื่อใช้ในกิจการของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง กับพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหาร แก่ผู้พิการ 
และเจ้าหน้าที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนา
คนพิการพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์  ทีขะระ 
เป็นประธานเชิญเงินพระราชทาน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารพระราชทาน ไปมอบแก่ ผู้พิการ 
และเจ้าหน้าที่ จำนวนรวม ๕๓๕ คน เพื่อให้ผู้พิการมีสุขอนามัยที่ดี มีโภชนาการที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตใจที่ดี อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้
ยังความปลื้มปีติแก่ผู้พิการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งเมื่อปี ๒๔๘๔ ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการ อายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยให้บริการด้านปัจจัย ๔ และการฟื้นฟูสมรรถภาพในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันมีผู้พิการพักอาศัยอยู่ จำนวน ๔๘๐ คน

ความคิดเห็น