ปลัดวธ. เผยระดับคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มสูงขึ้น หนุนถอดบทเรียนชุมชน องค์กร และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ใช้เทคโนโลยีสร้างมาตรฐานความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัดวธ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม พร้อมด้วย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัดวธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดผ่านการประเมินทั่วประเทศใน 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 39,102 แห่ง ซี่งสูงเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 9.24 และยังมีชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นระดับต้นแบบโดดเด่นอีก จำนวน 243 แห่ง
 ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 76 ชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 89 องค์กร อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 74 อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 4 จังหวัด รวมทั้งยังได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น รวมถึงรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ และ Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ “วินัย” อีกด้วย
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานเพื่อสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ตลอดจนแนวทางและเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคใต้ จ.สงขลา ภาคกลาง จ.เพชรบุรี ภาคเหนือ จ.เชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ อีกทั้งกรมการศาสนาได้จัดส่งวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม แก่หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งยังมอบหนังสือคู่มือการประเมินฯ และ
หนังสือการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อเป็นองค์ความรู้และแนวทางในการประเมินฯ พร้อมได้ชี้แจงและเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนให้เป็นเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินองค์กรในระดับกรมหรือเทียบเท่าจะต้องมีการประเมินองค์กรในระดับสำนัก/กอง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเห็นชอบให้นำเทคโนโลยีระบบออนไลน์ในการประเมินอำเภอคุณธรรม กรมการปกครอง ไปใช้ในการประเมินอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากมีการใช้งานที่สะดวก ประหยัดเวลา งบประมาณ และมีการตรวจสอบทานที่ถูกต้อง ทำให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และเร่งผลักดันการขับเคลื่อนคุณธรรม ในชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งถอดบทเรียนเป็นต้นแบบ (Role Model) “คุณธรรม คุณทำได้” ภายใต้การประกาศเจตนารมณ์การทำความดี มีวิธีการและนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดขยายผลไปสู่ภาคส่วนอื่น ๆ ได้อย่างมีทิศทาง ทำให้ดำเนินงานเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ความคิดเห็น