วช. ประกาศสุดยอด “นักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ จากการอบรมหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX ปี 66”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดอบรมหลักสูตรพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX ภายใต้โครงการนวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐ พร้อมมอบรางวัลการแข่งขันในโครงการพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ
 COMMU MAX และมอบใบประกาศศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรม จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการสื่อสารขององค์กรภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โครงการและนโยบายที่เป็นประโยชน์ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งการอบรมได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝ่ายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมอบรมกว่า 90 คน จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสังกัด กระทรวง อว. กว่า 30 หน่วยงาน โดยมี ดร.ธันยพร สุนทรธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผู้อำนวยการ TUXSA MBA (Business Innovation) เป็นหัวหน้าโครงการฯ กล่าวสรุปโครงการ และ รองศาสตรจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องบอลรูม A-B โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรม ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX ระยะเวลาตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการอบรม Workshop จำนวน 3 ครั้ง และมีการแข่งขันทดลองสร้างสรรค์สื่อ ทั้งนี้กิจกรรมทั้ง 2 ได้สำเร็จเสร็จสิ้น วช. จึงขอมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เป็นเครื่องหมายของความภาคภูมิใจ และเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านนำความรู้ ทักษะ และแนวคิดการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับจากในโครงการนี้ 
ไปพัฒนาต่อยอดสื่อสารข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน และเป็นบุคคลากรคุณภาพที่ช่วยยกระดับการสื่อสาร ของกระทรวง อว. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
สำหรับโครงการที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในโครงการพัฒนานักนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐ COMMU MAX มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โครงการ Data for All จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
 โครงการเกษียณมีดี จาก วช. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โครงการหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ จาก สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ รางวัล Popular Vote ได้แก่ โครงการ ทุน IDEs หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จาก บพข.

ความคิดเห็น