ทีมนักประดิษฐ์ไทยคว้ารางวัลจากเวที “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023) ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023) เมื่อวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2566 ณ Taipei World Trade Center ณ กรุงไทเป ไต้หวัน 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยคว้ารางวัล Special Prize on stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้ 
- ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์เก็บเกี่ยวยอดชะอม” โดย นางสาวธนภรณ์ หนูเหมือน และคณะ จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้รับรางวัลจาก Micro-Star International Taiwanese Electronics Company ไต้หวัน (MSI Special Award) 
- ผลงานเรื่อง “ECOFILA: เส้นพลาสติกสำหรับการพิมพ์สามมิติผลิตจากพลาสติกชีวภาพรีไซเคิลและไบโอแคลเซียมคาร์บอเนต” โดย ดร.ชุติพันธ์ เลิศวชิรไพบูลย์ และคณะ จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association สาธารณรัฐเกาหลี (Special Prize) 
- ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมวัสดุทดแทนกระดูกความบริสุทธิ์สูงชนิดแคลเซียมฟอสเฟสสำหรับการประยุกต์ใช้ในทางออโธปิดิกส์และผู้ป่วยข้อเข่าโก่ง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association สาธารณรัฐเกาหลี (Special Prize) 
- ผลงานเรื่อง “โดรนทำแผนที่ทางอากาศควบคุมด้วยระบบ 4G” โดย นายญาณกร แจ่มจำรัส และ นายธนพนธ์ ไชยชมภู จาก สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับรางวัลจาก Korea Invention Promotion Association สาธารณรัฐเกาหลี (Special Prize) 
- ผลงานเรื่อง “สารสกัดจากก้างปลาทะเลเพื่อสุขภาพของคนและสัตว์ โดย นางสาววัชรี ปัญญาสะ นางสาววราภรณ์ ปัญญาสะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลาเดช เฉลยกิตติ จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลจาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (Special Award) 
- ผลงานเรื่อง “เอ็นเคล, นวัตกรรมจากเคลเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลระบบขับถ่าย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และคณะ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (Special Award) 

และในเวที TIE 2023 ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้รับเหรียญรางวัลระดับต่างๆอีก 17 ผลงาน พร้อมด้วย Special Prize จากประเทศต่างๆ 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที TIE 2023 ที่ได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทย ในเวทีนานาชาติในครั้งนี้ รวมทั้งการส่งเสริมและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

สำหรับ 11 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลจากเวที “Taiwan Innotech Expo 2023” ได้แก่
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
• โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
• โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ 

ความคิดเห็น